دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 
4. چشم‌انداز آبیاری چگالشی در بهبود بهره‌‍وری آب

صفحه 390-404

سمانه اروندی؛ فرود شریفی؛ علی شاه‌نظری


8. تحلیل و بررسی شاخص‌های خشکسالی هیدرولوژیکی استان کردستان

صفحه 441-453

قاسم مرتضایی فریزهندی؛ جعفر لطفی مغانجوقی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محسن محسنی ساروی؛ علی اکبر نظری سامانی


10. تخمین دبی رواناب، رسوب و شناخت عوامل ژئومورفومتریک به‌کمک DTM در حوزه‌ آبخیز بهادربیگ

صفحه 467-480

سعید عرب؛ یاسمین سگر؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ محمد اسدی؛ پروین کیا


12. بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی

صفحه 492-504

عاطفه داوری دولت آبادی؛ اکبر قاضی فرد؛ کورش شیرانی؛ فرزاد حیدری مورچه خورتی


19. بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور

صفحه 580-592

صغری مالک پور لرکی؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ محمد فرجی