با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

اعضای هیات تحریریه


حسینعلی بهرامی استاد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

خاکشناسی

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا پورقاسمی استاد، گروه علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


بهرام ثقفیان استاد، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


مهدی حبیبی دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مهندسی رودخانه

اعضای هیات تحریریه


عبدالواحد خالدی درویشان دانشیار، گروه مدیریت آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

اعضای هیات تحریریه


ضیاءالدین شعاعی دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

زمین‌شناسی-زمین‌لغزش

اعضای هیات تحریریه


علیرضا شکوهی استاد، گروه گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره)‏، قزوین، ایران

هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


سید حمیدرضا صادقی استاد، گروه مدیریت آبخیز، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


سیدکاظم علوی‌پناه استاد، گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


منوچهر گرجی استاد، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

خاکشناسی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدیان استاد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی، تهران، ایران

آبیاری

اعضای هیات تحریریه


داود نیک‌کامی استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محمدعلی شریفی دانشیار، موسسه بین المللی علوم زمین اطلاعات و مشاهدات زمینی، دانشگاه توینته

مفاهیم و متدهای طراحی، برنامه ریزی و تصمیم‌گیری دیجیتال

اعضای هیات تحریریه بین المللی


آنتون ون رومپای استاد، گروه علوم زمین و محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه لیوون

جغرافیا (زمین و علوم محیطی)