مدیر مسئول


داود نیک‌کامی استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

آبخیزداری

سردبیر


داود نیک‌کامی استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


حسینعلی بهرامی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

خاکشناسی

 • bahramihmodares.ac.ir
 • 021-44580500

اعضای هیات تحریریه


حمیدرضا پورقاسمی استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


بهرام ثقفیان استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

هیدرولوژی

اعضای هیات تحریریه


مهدی حبیبی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مهندسی رودخانه

 • drmhabibigmail.com
 • 021-44901214

اعضای هیات تحریریه


عبدالواحد خالدی درویشان دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


ضیاءالدین شعاعی دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

زمین‌شناسی-زمین‌لغزش

اعضای هیات تحریریه


علیرضا شکوهی استاد دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)‏

هیدرولوژی

 • shokoohieng.ikiu.ac.ir
 • 028-339011

اعضای هیات تحریریه


سید حمیدرضا صادقی استاد دانشگاه تربیت مدرس

آبخیزداری

اعضای هیات تحریریه


سیدکاظم علوی‌پناه استاد دانشگاه تهران

سنجش از دور

اعضای هیات تحریریه


منوچهر گرجی استاد دانشگاه تهران

خاکشناسی

 • mgorjiut.ac.ir
 • 026-32224022

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدیان استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ‏کشاورزی

آبیاری

 • mahdian.mhosseingmail.com
 • 021-44901216

اعضای هیات تحریریه


داود نیک‌کامی استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

آبخیزداری

مدیر داخلی


امیر سررشته‌داری مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خاکشناسی

 • amirsargmail.com

مدیر اجرایی


زهرا گرامی دکتری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خاکشناسی

 • jwem1393gmail.com
 • 021-44901419