با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز یک نشریه با فرایند داوری دوسو ناشناس است. مقالاتی که به این نشریه ارسال می‌شوند، نباید همزمان در نشریات دیگری مورد بررسی قرار گیرند و یا بخشی از آن‌ها نباید قبلاً منتشر شده باشد. در فرایند بررسی، بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر و اعضاء هیأت تحریریه صورت می‌گیرد. در این مرحله، مقاله جهت انجام اصلاحات مطابق با راهنمای نگارش مقاله به نویسنده عودت داده می‌شود و یا مقاله به‌دلیل مرتبط نبودن با محورهای نشریه یا نداشتن کیفیت لازم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و فایل آن بایگانی می‌شود. در صورت رعایت ضوابط نگارش توسط نویسنده(گان) و تأیید اولیه مقاله از سوی اعضاء هیأت تحریریه، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال می­‌شود. پس از دریافت نظرات داوران، نظرات آن‌ها توسط سردبیر بررسی می‌شود. مقاله در این مرحله بر اساس نظر مثبت حداقل دو داور و عدم وجود اصلاحات درخواستی مورد پذیرش قرار گرفته و انتشار می‌یابد. اگر نظرات داوران بر انجام اصلاحات باشد، مقاله به نویسنده مسئول برگشت داده می‌شود. در مرحله بعد، مقاله اصلاح شده به همراه نظرات داوری اولیه، جهت ارزیابی نهایی به داوران ارسال می‌شود. پس از بررسی نظرات داوران توسط سردبیر، مقاله مورد پذیرش و یا عدم پذیرش قرار می‌گیرد. کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله انجام می‌گیرد که مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده ایشان است. این نشریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هر گونه اصلاحات مجاز است.