- پس از دریافت مقاله بلافاصله برای تعیین مطابقت با محورهای نشریه برای اعضاء هیأت تحریریه ارسال می‌شود و چنانکه مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد بررسی آن متوقف می‌گردد و از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده می‌رسد، در صورت مثبت بودن نظر هیأت تحریریه مبنی بر هماهنگی با محورهای نشریه و وجود نوآوری در مقاله، مراحل بعدی انجام می‌شود.

- کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول مقاله انجام می‌گیرد.

- مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده مسئول است.

- هیأت تحریریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.