• مقالات ارسالی به این نشریه نباید قبلا در نشریه خارجی و یا داخلی دیگری برای بررسی و چاپ ارائه شده باشد.
  • مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
  • بعد از طی مراحل داوری و قبل انتشار مقاله، هر گونه تغییر در نام نویسندگان و نویسنده مسئول مکاتبات صرفا با ارسال نامه‌ کتبی با امضای همه نویسندگان امکان‌پذیر است.