دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 371-499 
2. روند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی

صفحه 383-397

سید حمیدرضا صادقی؛ علی‌اکبر داودی‌راد؛ امیر سعدالدین؛ شهلا پایمزد


4. بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین‌دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز

صفحه 413-425

داود داودمقامی؛ حسین بانژاد؛ مجتبی صانعی؛ سید اسدالله محسنی‌موحد