دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-115 
5. بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی ‏دشت تویسرکان

صفحه 46-57

سمانه پورمحمدی؛ محمدتقی دستورانی؛ هادی جعفری؛ علیرضا مساح بوانی؛ مسعود گودرزی؛ فاطمه باقری؛ محمدحسن رحیمیان