نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج

2 کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، فارس

10.22092/ijwmse.2022.352340.1849

چکیده

هدف اصلی در این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل سبال برای تخمین تبخیر و تعرق واقعی دشت سگزی با توجه به موقعیت خشک و نیمه‌خشک بودن منطقه با استفاده از تصویر لندست 8 بود. برآورد صحیح تبخیر و تعرق اهمیت زیادی در مدیریت منابع آبی دارد. اهمیت این مسئله درصورتی‌که محدوده موردنظر در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار داشته باشد به‌وضوح قابل‌مشاهده است. به این منظور پس از پردازش تصویر لندست 8 الگوریتم سبال اجرا گردید و ابتدا میزان تابش خالص (Rn) با توجه به دمای سطح زمین و پوشش گیاهی و میزان انرژی‌های رسیده به زمین محاسبه گردید سپس شار گرمایی خاک(G) به دست آمد تا میزان قابلیت انتقال گرما به داخل خاک مشخص شود سپس برای محاسبه میزان شار گرمای محسوس (H) که تعیین‌کننده هدر رفت انرژی از خاک به سمت فضا است، تعیین گردید. سرانجام پس از تعیین مقدار شار گرمای محسوس، تبخیر و تعرق محاسبه گردید. الگوریتم SEBAL معادله بیلان انرژی را به‌منظور محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاه محاسبه می‌کند.لذا در این پژوهش پارامترهای مختلفی مانند دمای سطح زمین ، شاخص‌های پوشش گیاهی DVI و SAVI و آلبیدوی سطحی و میزان تابش خالص رسیده به سطح زمین برای منطقه موردمطالعه به دست آمد. مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از اجرای مدل با مقدار تبخیر و تعرق به‌دست‌آمده در ایستگاه‌ها هواشناسی منطقه، RMSE به میزان 0.1، بیانگر مناسب بودن نتایج به‌دست‌آمده از این اجرای این الگوریتم در محاسبه تبخیر و تعرق بود. بنابراین، می‌توان گفت که سنجش‌ازدور با در دست داشتن الگوریتم‌های متفاوت و حداقل اطلاعات زمینی، دارای پتانسیل مناسبی برای تخمین تبخیر و تعرق واقعی (ETA) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of actual daily evapotranspiration with SEBAL algorithm. Case study Segzi plain, Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mokhtari 1
  • kourosh shirani 1
  • Navid Moslemzadeh 2

1 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources, Research and Education Center, AREEO, Isfahan, Iran

2 M.Sc. in Remote Sensing and Geographic Information System, Islamic Azad University, Larestan Branch, Fars

چکیده [English]

The main purpose of this study was to evaluate the efficiency of Sabal model for estimating the actual evapotranspiration of Segzi plain due to the arid and semi-arid position of the region using Landsat 8 image. Accurate estimation of evapotranspiration is very important in water resources management. The importance of this issue can be clearly seen if the area in question is in an arid and semi-arid region. For this purpose, after processing the Landsat 8 image, Sabal algorithm was performed and first the amount of net radiation (Rn) was calculated according to the surface temperature and vegetation and the amount of energy reached the ground, then the soil heat flux (G) was obtained to Determine the heat transfer capacity into the soil and then to calculate the amount of tangible heat flux (H) that determines the energy loss from the soil to space. Finally, after determining the amount of sensible heat flux, evaporation and transpiration were calculated. SEBAL algorithm calculates the energy balance equation to calculate the actual evapotranspiration of the plant. Therefore, in this study, various parameters such as soil surface temperature, DVI and SAVI vegetation indices and surface albedo and the amount of net radiation reached the surface for the study area. . Comparison of the results obtained from the implementation of the model with the amount of evapotranspiration obtained in the meteorological stations of the region, RMSE by 0.1, indicates the appropriateness of the results obtained from the implementation of this algorithm in the calculation of evapotranspiration. Therefore, it can be said that remote sensing, with different algorithms and minimal ground information, has good potential for estimating actual evapotranspiration (ETA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cold Pixel"
  • "Hot Pixel"
  • "Surface Albedo"
  • "NDVI Vegetation Index"
  • "Surface Energy Balance Equation"