با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد

2 محقق ایستگاه پخش سیلاب جاجرم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جاجرم

چکیده

مهار سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی و بهینه‌سازی بهره‌وری از منابع آب و خاک از جمله مهمترین اهدافی هستند که در اجرای پروژه‌­های پخش سیلاب مد نظر قرار می­‌گیرند. هدف از این پژوهش، ارزیابی و تعیین میزان اثربخشی طرح پخش سیلاب جاجرم است. به این منظور، در این تحقیق، ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه پخش سیلاب با استفاده از ارزش خالص فعلی و نسبت فایده به هزینه از طریق بررسی درآمد حاصل از ذخیره منابع آب و افزایش تولید علوفه و تعیین هزینه‌های احداث و نگهداری پروژه پخش سیلاب در ایستگاه جاجرم مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، از طریق پرسش‌نامه مردمی اقدام به ارزیابی اثرات طرح پخش سیلاب جاجرم شد. نتایج نشان داد که ارزش خالص فعلی طرح پخش سیلاب مورد بررسی با لحاظ نرخ بهره اعلامی از سوی بانک مرکزی برابر با 262258 میلیون ریال به‌دست آمد. این امر نشان می‌دهد که پروژه پخش سیلاب جاجرم بر اساس ارزیابی دارای توجیه اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌­پذیر است. همچنین، ارزیابی اثرات پروژه پخش سیلاب از دیدگاه بهره‌برداران حاشیه طرح، بیانگر آن است که مردم منطقه از اجرای این طرح رضایت نسبی دارند. به­‌ویژه این‌که از دیدگاه مردم، پروژه پخش سیلاب جاجرم از نظر رسیدن به اهداف اولیه (کاهش خسارت‌های سیل و ذخیره آب در دوره­‌های خشک) و اهداف ثانویه (بهبود مراتع منطقه و تولید علوفه) موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effectiveness of flood spreading projects using economic criteria and residents' view points

نویسندگان [English]

 • Hamzeh Noor 1
 • Ali Dastranj 1
 • Saeed Sadeghi 2

1 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Department, Agricultural and Natural Resources Research Center of khorasan Razavi, AREEO, Mashhhad, Iran

2 Researcher, Jajarm Flood Spreading Station, Agricultural and Natural Resources Research Center of North Khorasan, AREEO, Jajarm, Iran

چکیده [English]

Flood control projects, artificial recharge of ground water aquifers, and optimizing the efficiency of water and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result of the construction of flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and determination of effectiveness of Jajarm flood spreading project. For this purpose was the economic evaluation of flood spreading project using Net Present Value (NPV) and Benefit/Cost/ ratio studies in Jajarm Station. The social impacts of the Jajarm flood plan were also assessed through a popular questionnaire. Results showed that NPV was 262258 million Rials with discount rate according to the Central Bank. This shows that the Jajarm flood project is economically justified on the basis of economic evaluation and that investment is economical. The evaluation of the impacts of the floodplain project from the view point of the users of the project margin, also indicates that the people of the region are relatively satisfied with the project. Particularly people's satisfaction with the role of the flood spreading project in reducing flood damage to residential, land and communication areas in the region is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Benefit
 • Cost
 • Forage production
 • North Khorasan
 • NPV
 • Water storage
 1. 1.Bagherian, A. and M. Mazhari. 2016. Economic evaluation of Kashmar Flood Spreading Project. Iranian Journal of Rainwater Catchment Systems, 3(4): 49-57 (in Persian).

  1. Moslemi, H., A. Abkar and S. Choopani. 2016. Assessment the effects of dehender flood spreading on groundwater resources in Hashtbandi Plain, Hormozgan Province. Journal of Watershed Engineering and Management, 8(4): 377-388 (in Persian).
  2. Padyab, M., S. Feiznia, H. Ahmadi and A. Shafei. 2014. An investigation on the effect of floodwater spreading on physicochemical soil attributes, case study: Gachsaran Floodwater Spreading Station. Journal of Range and Watershed Management, 2: 177-187 (in Persian).
  3. Shafiey Dastjerdi, A., M.H. Mahdian, K. Kamali and H. Hoseyni Marandi. 2013. Investigation of soil infiltration trend changes through direct method, case study: Paskuh floodwater spreading, Journal of Watershed Engineering and Management, 5(1): 41-50 (in Persian).
  4. Shahbandari, R., M. Mohseni Saravi, F. Torabi Mirzaee and M. Tajamolian. 2014. Effect of floodwater spreading on some of the quantitative characteristics of vegetation, case study: Bafq Moogerdi field in Yazd). Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 8(24): 57 (in Persian).
  5. Aghaei Afshar, M. and M. Beheshti Rad. 2015. Investigating the effect of flood spreading on some physical and chemical soil properties. Environmental Erosion Researches, 4(4): 13-26 (in Persian).
  6. Ahmadvand, M and E, Karami. 2009. A social impact assessment of the floodwater spreading project on the Gareh-Bygone plain in Iran: a causal comparative approach. Environmental Impact Assessment Review, 29(2), 126-136.
  7. Ashoori, D., A. Bagheri, M.S. Allahyari and A. Michailidis. 2016. Understanding the attitudes and practices of paddy farmers for enhancing soil and water conservation in northern Iran. International Soil and Water Conservation Research, 4(4): 260–266 (in Persian).‏
  8. Atarod, E., N. Baghestani, J. Barkhordari and A. Mirjalili. 2018. Effect of flood water spreading on vegetation cover characteristics, case study: Serizi-Bafgh Plain in Yazd Province. Iranian Journal of Range and Desert Research, 25(2): 289-297 (in Persion).
  9. Azarakhshi, M., M. Aboutalebi, A. Akbar Nazari Samani and B. Mohhamadi Golrang. 2019. The deep infiltration of sediment and its effects on physical and chemical properties of soil in Kashmar flood spreading. Hydrogeomorphology, 5(17): 125-144 (in Persian).
  10. Bagherian, R., B. Samah, A. Samah and S. Ahmad. 2009. A social exchange approach to people's participation in watershed management programs in Iran.‏ European Journal of Scientific Research, 34(3): 428–441(in Persian).
  11. Bagherian, R., J. Rezaee, E. Broshke, A. Bagherian Kalat, A. Jafari and H. Raahimi. 2015. Evaluation of socio-economic impacts of flood water spreading projects among neighboring villages. Journal of Extension and Development of Watershed Managment, 3(9): 39 (in Persian).
  12. Derakhshi, M., H. Ghasemi and L. Miao. 2017. Geochemistry and petrogenesis of Soltan Maidan basalts (E Alborz, Iran): Implications for asthenosphere-lithosphere interaction and rifting along the N margin of Gondwana. Geochemistry, 77(1), 131-145.
  13. Eskandari. 2012. Using flood water to improve the quantitative and qualitative characteristics of soil in Quaternary alluviums (Case Study: Jajarm). The first national conference of rain water harvesting systems, Mashhad, Iran ((in Persian)
  14. Fazelpouraghdaei, M.R., H. Malekinezhad, M. Ekhtesasi and J. Barkhordari. 2018. The effects of flood spreading on qanat discharge using standard discharge index, case study: qanats of Myankooh of Mehriz. Journal of Watershed Management Research, 9(17): 235-245 (in Persian).
  15. Ghazavi, R., A.B. Vali and S. Eslamian. 2012. Impact of flood spreading on groundwater level variation and groundwater quality in an arid environment. Water resources management, 26(6), 1651-1663.
  16. Heydarian, S.A. 2010. Evaluation of the flood spreading subjected to development of soil and water resource, case study: Kashmar Flood Spreading Station. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 3(9): 1-8 (in Persian).
  17. Jafari, M., Gh. Rostamizad and Z. Khanbabaei. 2017. Economic assessment of flood spreading on water resources and agriculture, case study: Moosian Plain, Dehloran township. Journal of Environment and Water Engineering,3(1): 81-93 (in Persian).
  18. Jalilian, F., B. Behmanesh, M. Mohammad Esmaeili and P. Gholami. 2017. Comparison of rangeland vegetation cover and soil properties variations affected by flood spreading, enclosure and grazing uses. Journal of Hydrology and Soil Science, 21(2): 29-43 (in Persion).
  19. Javadi, M., M. Baghery, M. Vafakhah and Sh. Ali Gholami. 2014. Effect of flood spreading on physical soil properties. Journal of Watershed Management Research, 5(9): 119-129 (in Persian).
  20. Mahdian, M.H., S. Oskoee and K. Kamali. 2011. Appraisal of the trend of soil infiltration rate changes in flood spreading stations of Iran, ECOPERSIA, 0(1): 33-43 (in Persian).
  21. Mirjalili, A., M. Musaei Sanjeraei and Sh. Zarezadeh Mehrizi. 2013. Changes of vegetation cover under drought and wet periods in the flood spreading site and control rangeland of Herat Yazd Province. Journal of Range and Watershed Management, 1: 145-156 (in Persian).
  22. Moslemi, H. 2018. Impact assessment of flood spreading project on some physico-chemical properties and soil fertility, case study: Tigh Syah, Hashtbandi floodwater spreading in the Hormozgan Province. Journal of Watershed Engineering and Management, 10(1): 71-80 (in Persian).
  23. Mostafaei, A., V. Moradniya and M. Goodarzi. 2017. Evaluation the role of sarcahan-floodwater spreading in the artificial groundwater recharge. Iranian Journal of Ecohydrology, 4(3): 749-761 (in Persian).
  24. Noor, N., R. Bagherian and R. Sedigh. 2018. Assessing attitudes of the rural populations of Khorasan Razavi Province to watershed management programs. Watershed Management Research, 119: 17-26 (in Persian).
  25. Padyab, M. and S. Feiznia. 2016. Determination of the lower permeability systems floodwater spreading using shallow sediment granolumetry, case study: Gachsaran Floodwater Spreading Station. Iranian Journal of Range and Desert Research, 23(1): 108-117 (in Persian).
  26. Pakzad, A. 2000. Plain water balance of Moseyan. Water Organization of Ilam Province, 100 pages (in Persian).
  27. Rahmani. F and H. Ansar. 2014. Estimation of the average price per cubic meter of agricultural wells in the Mashhad Plain, including Compensation costs, The first national conference on the challenges of water resources and agriculture, Isfahan, Iran (in Persian).
  28. Rajaie, S.H., K. Esmaili, A.A. Abbasi and A.N. Ziaei. 2013. Study of permability changes in water spreading projects, case study: Jajarm projects. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 7(1): 114- 121 (in Persian).
  29. Rezaei, J., H. Seydzadeh and A. Shadmani. 2017. Monitoring and economic impact analysis of floodwater spreading in Dehloran Floodwater Spreading Research Station. Journal of Watershed Engineering and Management, 9(4): 479-492 (in Persian).
  30. Salehpour Jam, A., A. Sarreshtehdari and M. Tabatabaei. 2017. Prioritizing preventing factors affecting on stakeholders participation in watershed plans based on experts idea, case study: watershed area surrounding city of Tehran. Journal of Watershed Engineering and Management, 9(4): 441–450 (in Persian).
  31. Soleimani, R and A. Azami. 2019. The impact of flood spreading and Prosopis juliflora on a loamy sand soil. International Journal of Environmental Science and Technology, 16(8), 4563-4570.
  32. Tavili, A., H. Baraabadi, R. Zehtabian, A. bolghasem Dadress and H. Khosravi. 2014. Effect of flood spreading on quantitative changes of vegetation cover, case study: Borabad region, Sabzevar. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering, 8(25): 9-14 (in Persian).
  33. Varua, M., B. Maheshwari, J. Ward and S. Dave. 2017. Groundwater conservation attitudes, behavior and water management, the case of farmers in rural India. Transactions on Ecology and the Environment, 220: 141–150.‏
  34. Vayskarami, I., K. Payamani, A. Shahkarami and A. Sepahvand. 2013. The effects of water spreading on groundwater resources in Kohdasht Plain. Journal of Hydrology and Soil Science, 17(3): 153-160 (in Persian).