نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبییعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 ایستگاه پخش سیلاب جاجرم

چکیده

مهار سیلاب‌ها، تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی و بهینه‌سازی بهره‌وری از منابع آب‌وخاک از جمله مهم‌ترین اهدافی هستند که در اجرای پروژه‌های پخش سیلاب مد نظر قرار می گیرند. هدف از این پژوهش ارزیابی و تعیین میزان اثربخشی طرح پخش سیلاب جاجرم هست. برای این منظور در این تحقیق ارزیابی اثربخشی اقتصادی پروژه پخش سیلاب با استفاده از ارزش خالص فعلی و نسبت فایده به هزینه از طریق بررسی درآمد حاصل از ذخیره منابع آب و افزایش تولید علوفه و تعیین هزینه‌های احداث و نگهداری پروژه پخش سیلاب در ایستگاه جاجرم موردمطالعه قرار گرفت. همچنین از طریق پرسشنامه مردمی اقدام به ارزیابی اثرات طرح پخش سیلاب جاجرم شد. نتایج نشان داد که ارزش خالص فعلی طرح پخش سیلاب جاجرم با لحاظ نرخ بهره اعلامی از سوی بانک مرکزی برابر با 262258 میلیون ریال به دست آمد. این امر نشان می‌دهد که پروژه پخش سیلاب جاجرم بر اساس ارزیابی اقتصادی دارای توجیه اقتصادی بوده و سرمایه‌گذاری در آن اقتصادی است. همچنین ارزیابی اثرات پروژه پخش سیلاب از دیدگاه بهره‌برداران حاشیه طرح بیانگر آن است که مردم منطقه از اجرای این طرح رضایت نسبی را دارند. به‌ویژه این‌که از دیدگاه مردم پروژه پخش سیلاب جاجرم از نظر رسیدن به اهداف اولیه (کاهش خسارت‌های سیل و ذخیره آب در دوره‌های خشک) و اهداف ثانویه (بهبود مراتع منطقه و تولید علوفه) موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effectiveness of Flood Spreading Projects Using Economic Criteria and Residents' View points

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Noor 1
  • ali dastranj 2
  • saeed Sadeghi 3

1 Soil Conservation and Watershed Management Department, Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi, AREEO, Mashhad, Iran

2 Agricultural and Natural Resources Research Center of khorasan Razavi

3 aa

چکیده [English]

Floods control, artificial recharge of ground water aquifers, and attempt to optimize the efficiency of water and soil resources are the most important benefits that have been achieved as a result the construction of flood spreading stations in the country. The aim of this research is assessment and determination of effectiveness of Jajarm flood spreading project. For this purpose, the evaluation of economic flood spreading project using net present value (NPV) and cost-benefit ratio (B / C) was studied in Jajarm station. The social impacts of the Jajarm flood plan were also assessed through a popular questionnaire. The results showed that net present value (NPV) were 262258 million Rials with discount rate according to the Central Bank. This shows that the Jajarm flood project is economically justified on the basis of economic evaluation and that investment is economical. The evaluation of the impacts of the floodplain project from the perspective of the users of the project margin also indicates that the people of the region are relatively satisfied with the project. Particularly people's satisfaction with the role of the flood spreading project in reducing flood damage to residential, land and communication areas in the region is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Flood spreading
  • Jajarm
  • NPV
  • B / C