بررسی اثر ماسه بادی بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه با استفاده از دو روش آبیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

فرسایش خاک چالش‌ مهم مناطق خشک و نیمه خشک است که باعث کاهش محصول و هدر رفت خاک می‌شود. عدم بهره‌برداری مناسب از عرصه‌های طبیعی سبب ایجاد فرسایش شده است. این پژوهش در شمال سیستان انجام گرفت و هدف از اجرای آن شناسایی تاثیر ماسه بادی بر افزایش رطوبت در منطقه ریشه بوده است. برای اجرای پژوهش سه نمونه خاک از عمق50-0 سانتی‌متری برداشت و ویژگی‌های اسیدیته، شوری، کربن، مجموع کلسیم و منزیم، پتاسیم قابل جذب، سدیم قابل جذب، سدیم محلول، فسفر قابل جذب، مجموع کاتیون‌ها و بافت آزمایش شد. این پژوهش دارای 8 تیمار شامل نهال، خاک و آبیاری بود که به‌صورت اسپلیت اسپلیت پلات در سه تکرار به مدت دو سال انجام شد. در تیمار ماسه بادی بعد از کاشت نهال در هر چاله یک لایه 20 سانتی‌متری ماسه بادی روی خاک ریخته شد. در این آزمایش رطوبت خاک بطور ماهانه و رشد گیاه در فصول رشد اندازه‌گیری ‌شد. تجزیه و تحلیل آماری‌ داده‌ها با استفاده از نرم افزار MSTAT صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که مقدار رطوبت در تیمارهای همراه ماسه بادی نسبت به سایر تیمارها 28 درصد بیشتر و از لحاظ آماری در سطح 01/0 تفاوت معنی‌دار بین میانگین آنها وجود داشت. تجزیه و تحلیل آماری روی اهمیت روش‌های بکار گرفته شده برای رطوبت نشان -داد که ماسه بادی به‌همراه آبیاری زیر سطحی نهال توت در طبقه A و سایر تیمارها در طبقه B قرار داشتند. همچنین اندازه‌گیری ارتفاع، تاج پوشش، قطر و تعداد شاخه نشان داد که نهال‌های تیمار همراه با لایه شنی توت با روش آبیاری زیر سطحی رشد مناسبری نسبت به دیگر تیمارها داشت و از لحاظ آماری نیز در سطح 01/0 اختلاف معنی‌داری بین آنها‌ مشاهده شد. نتیجه‌گیری می‌شود ماسه بادی باعث قطع صعود کاپیلاریته، تقلیل تبخیر خاک، افزایش رطوبت در منطقه ریشه و باعث حفاظت از آب و خاک می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of sand on increased moisture in the root zone using two methods of irrigation

نویسنده [English]

  • Mansour Jahantigh
Department Soil Conservation and Water Management, Sistan Agriculture and edition Natural Resources ‎Research Center, AREEO, Zabol, Iran ‎
چکیده [English]

Soil erosion is an important development problem in arid and semi-arid which has in long time has negative impact on soil fertilize, product reduce and lose soil. Luck suitable production from natural resources causes destroyed ecosystem, change hydrology cycle and soil erosion. Therefore, identification and efficient appropriate methods of soil and water conservation provide sustainable operation from available resources. This reaearch do in north of Sistan and aim was idintyfy effect of sand on increased moisture in the root zone using two methods of irrigation.Three soil samples were collected from 0- 50 cm depth for this study and characteristic analyzed including: pH, EC, C, Ca, K, P, Mg, Na, ESP, available phosphor and texture.This research had 8 treatments including: plant (Mulberry and Olive), soil (sand and witness) and Irrigation (drip surface and subsurface) which has done to split split- plot in for 4 repeat durig tow years. After plating a 20 cm layer of sand was poured with and in each pit on the surface. In this experiment, soil moisture was measured monthly and plant growth (high, vegetation cover, diameter and branch) measured in session growth. Data average analyzed with software MSTAT. Result shows that the amount of moisture, high, vegetation cover, diameter and brench number in the sand treatment increases 28 persentage to the others treatments. According to the findings and statistical analysis there was a significant difference between the sand and other treatments (in 0.01 levels). Statistical analysis on the class methods used for moisture shows that the sand along with subsurface and other three other treatment in B class. Conclusion, sand causes decreases capillary the influence and reduces transpiration and as a result, Increases moisture in the root zone of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant root
  • Sand
  • Soil Moisture
  • Vegetation cover