گزارش فنی: بررسی اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوزه آبخیز حبله‌رود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در تحقیق حاضر، با استفاده از خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3، مدل ریزمقیاس ‌ساز LARS-WG و مدل هیدرولوژیک SWAT، به بررسی اثر تغییر اقلیم بر آبدهی حوزه آبخیز حبله‌رود پرداخته شده است. ابتدا به کمک مدل LARS-WG، خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 در دوره 2040-2011 ریزمقیاس شد و داده‌های هواشناسی لازم برای مدل SWAT تهیه شد. نتایج ریزمقیاس ‌سازی نشان داد که بارش در دوره آتی، اختلاف معنی‌داری با بارش در دوره پایه (2010-1995) ندارد. همچنین، مشاهده شد که در سناریوهای انتشار A2، B1 و A1B، میانگین دمای کمینه، به‌ترتیب 0.59، 0.47 و 0.43 و میانگین دمای بیشینه، به‌ترتیب 0.51، 0.39 و 0.35 درجه سلسیوس افزایش خواهند یافت. در مرحله بعد، مدل SWAT با استفاده از داده‌های آبدهی ماهانه ایستگاه هیدرومتری بنکوه واقع در خروجی حوضه مورد واسنجی و اعتبارسنجی قرار گرفت. مقادیر ضریب تبیین و نش-ساتکلیف در دوره اعتبارسنجی، به‌ترتیب برابر با 0.80 و 0.71 به‌دست آمدند. با معرفی بارش و دمای ریزمقیاس ‌شده به مدل SWAT، تغییرات رواناب خروجی از حوضه طی دوره 2040-2011 شبیه‌سازی شد. نتایج نشان از افزایش 10.66، 17.72 و 17.52 درصدی آبدهی سالانه در سه سناریوی مورد بررسی، نسبت به دوره پایه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Note: Investigating the effect of climate change on flow of the Hablehroud Basin

نویسندگان [English]

  • Jaber Salehpoor 1
  • Afshin Ashrafzadeh 2
  • Seyed Ali Moussavi 2
1 MSc Student, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

In the present study, the effect of climate change on the flow of the Hablehroud River was assessed, using the HadCM3 general circulation model, the LRAS-WG downscaling model, and the SWAT hydrologic model. First, using the LARS-WG model, the output of HadCM3 model in the period of 2011-2040 was downscaled and the necessary data for the SWAT model were obtained. The downscaling results showed that there is no meaningful difference between the future precipitation and the precipitation observed in the base period of 1995-2010. It was also observed that in the A2, B1, and A1B emission scenarios, the mean of minimum temperature will increase by 0.59, 0.47, and 0.43 0C, respectively, and the mean of maximum temperature will increase by 0.51, 0.39, and 0.35 0C. In the next stage, the SWAT model was calibrated and validated using the monthly flow data recorded at Bonkouh gaging station located at the outlet of the basin. The values of the coefficient of determination and Nash-Sutcliffe in validation phase were 0.8 and 0.72, respectively. Introducing the downscaled rainfall and temperature data to the SWAT model, the variation of the basin outflow was simulated in the period of 2011-2040. Results showed that in the three scenarios under study, the annual flow will increase 10.66, 17.72, and 17.52% in comparison to the base period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonkouh gaging station
  • downscaling
  • General Circulation Model
  • SWAT-CUP Model
  • Sensitivity analysis