گزارش فنی: پیش‌بینی تغییرات پارامتر‌های اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلغور سد کارده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

2 دانشیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد

3 استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ ایران

4 دانشجوی دکتری مدلسازی پیشرفته و GIS، دانشگاه تکنولوژی سیدنی استرالیا

چکیده

از مدل‌های مولد اقلیمی در دامنه وسیعی از مطالعات از قبیل تغییر اقلیم، هیدرولوژی، محیط زیستی و ارزیابی ریسک در کشاورزی استفاده می‌شود. این مدل‌ها قادرند سری‌های زمانی مصنوعی در مقیاس روزانه با طول دوره مناسب را ایجاد کنند. در این تحقیق، داده‌های مدل گردش عمومی جو HADCM3 با به‌کارگیری مدل LARS-WG با سناریوهای B1، A2 و A1B ریز‌مقیاس شده، تغییرات ماهانه و فصلی بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه حوضه بلغور سد کارده مشهد در دوره 2065-2046 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دمای کمینه و بیشینه ماهانه پیش‌بینی شده نسبت به دوره پایه دارای تغییرات افزایشی می‌باشد. تغییرات دمای کمینه و بیشینه فصلی پیش‌بینی شده نسبت به دوره پایه مثبت بوده، این تغییرات، برای فصل بهار و تابستان، بیشتر از دو فصل دیگر هستند. تغییرات دمای کمینه دوره 2065-2046 بیشتر از تغییرات دمای بیشینه خواهد بود. این مطلب بیانگر این است که تغییرات دمای متوسط دوره آتی بیشتر تحت تأثیر افزایش دمای کمینه خواهد بود. همچنین، نتایج نشان از کاهش بارش برای سناریو‌های B1 و A1B و افزایش بسیار ناچیز بارش برای سناریوی A2 را می‌دهد. با توجه به نتایج سه سناریو می‌توان به‌صورت کلی بیان داشت که در دوره فوق بارش کاهش و دمای کمینه و بیشینه افزایش خواهد ‌یافت. بنابراین، با توجه به این امر و آگاهی از اثرات منفی مستقیم و غیر مستقیم تغییر اقلیم بر محیط و سایر بخش‌ها برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و استراتژیک برای مدیریت شرایط جدید امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technical Note: Prediction of climatic parameters caused by climate change, case study: Balqur Watershed in Kardeh Dam, Khorasan-Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Abbasali Mohammadian 1
  • Ali Talebi 2
  • - - 3
  • - - 4
1 Yazd University
2 Yazd University
3 -
4 -
چکیده [English]

Weather generator models are used to predict climate parameters variations caused by climate change phenomenon. It can be used as a downscaling method for hydrological modeling, risk assessments in agriculture etc. Herein this research, HadCm3 model were used. Three different scenarios were considered. Downscaling were done using LARS-WG model. LARS-WG is a statistical downscaling model. Different climatic parameters such as minimum and maximum monthly temperature, minimum and maximum precipitation were predicted based on A1B, B1 and A2 scenarios. This research was done for Balqur Watershed in Kardeh Dam in Mashhad. Base line period is 1961-2010. Prediction was done for 2046-2065. Results showed that changes in minimum temperature would be higher than maximum in 2046-2065. Generally precipitation would be decreased except for a light increase in A2 scenario. But even if it is considered, it would not be as important as an increase in temperature would increase evaporation too. So, with regard to this fact and be aware of directly and indirectly negative effects of climate change on the environment and other sectors, strategic long-term plans to manage the new situation seems inevitable and necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • downscaling
  • GCM
  • HADCM3 model
  • LARS-WG
  • Temperature change