تأثیر نوسانات هیدرولوژیکی بر غلظت مواد مغذی آب‌های ورودی به دریاچه زریوار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش، ضمن بررسی تغییرات فصلی دبی و غلظت نیتریت، نیترات، آمونیوم، اورتوفسفات و پتاسیم محلول، تغییرات غلظت این مواد در آب­ پایه و رواناب ناشی از بارش نیز در آبراهه­های فصلی و دائمی ورودی به دریاچه زریوار مطالعه شد. بررسی داده­‌ها حکایت از تغییرات زیاد دبی در فصل بهار نسبت به دیگر فصول به‌­دلیل وقوع بارش‌­های مکرر و وقوع بیشینه‌های دبی در این فصل داشت. با وجود تفاوت­‌های رفتاری ورودی­‌های مختلف به دریاچه و همچنین، ماهیت متفاوت مواد مغذی، در مجموع غلظت مواد مغذی دارای تفاوت‌های فصلی معنی­دار بودند، به‌طوری‌ که بیشینه غلظت­‌ها و بیشترین تغییرات غلظت نیتریت، نیترات، اورتوفسفات محلول و آمونیوم در فصل تابستان مشاهده شد. تحلیل نتایج بررسی تغییرپذیری غلظت مواد مغذی در طول و بین وقایع بارشی بیان­گر تفاوت‌های معنی­دار نیتریت و نیترات در طول و بین وقایع بارشی با سطوح معنی‌داری صفر و 0.018 بود، به‌طوری ­که بیشترین تغییرات و بیشینه غلظت­های نیتریت و نیترات به‌دلیل اثر رقیق­سازی در طول رگبارها، عدم جذب به‌وسیله ذرات خاک و در نتیجه عدم تجمع آن در آبخیز و حمل به‌وسیله آب زیرزمینی، در آب پایه مشاهده شد. بیشینه غلظت­‌های اورتوفسفات محلول در نقاط 1 و 2 در آب پایه و در نقاط 3 و 4 در طی رگبارها ثبت شد. در مجموع، تغییرات معنی‌داری بین غلظت مواد مغذی به‌جز پتاسیم در طول و بین وقایع بارشی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of hydrological oscillations on the concentration of nutrients in Zarivar Lake streams

نویسندگان [English]

  • Shirko Ebrahimi Mohammadi 1
  • Seyed Hamidreza Sadeghi 2
  • Kamran Chapi 3
1 Tarbiat Modares University
2 Professor, Tarbiat Modares University
3 University of Kurdistan
چکیده [English]

In this study, the seasonal variations of discharge and concentrations of soluble nitrite, nitrate, ammonium, orthophosphate and potassium and also the concentrations of these substances during baseflow and rainfall runoff in the seasonal and perennial rivers entering the Zarivar Lake were investigated. The results showed a great variation of discharge in the spring than the other months because of frequent rainfalls and the maximum discharge in this season. Despite the differences of the stream lake behavior and also the different nature of nutrients, generally, nutrients concentrations have different seasonally significant so that the maximum concentrations and the maximum concentration variations of soluble nitrite, nitrate, orthophosphate and ammonium were seen in summer. The results of the inter and intra storm variability analysis of nutrient concentrations indicated a significant differences between nitrite and nitrate during and between storm events with sig=0 and sig

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base flow
  • Seasonal variations
  • Seasonal and perennial rivers
  • Storm
  • Marivan