ارزیابی تاثیرات پخش سیلاب دهندر بر منابع آبی دشت هشتبندی، استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

2 استادیار، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، کرمان، اﯾﺮان

3 مربی، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، هرمزگان، اﯾﺮان

چکیده

به‌طور کلی  نگهداری و بهره‌برداری از آب‌های سطحی در مناطق خشک، با روش‌های مختلفی از قبیل طرح‌های پخش سیلاب صورت می‌پذیرد که بی‌شک بر توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی نقش مهمی دارد.  به‌منظور ارائه راه‌کارهای مناسب اجرایی و مدیریتی پایش مستمر این طرح‌ها ضروری می‌باشد. به همین دلیل بررسی اثر پخش سیلاب دهندر بر آبخوان آزاد دشت پایین‌دست مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا موقعیت مکانی پخش سیلاب، وضعیت هیدروژئولوژیکی آبخوان پایین‌دست با استفاده از داده‌ها و اطلاعات شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان همراه با بازدیدهای صحرایی مشخص شد. سپس تعداد هفت حلقه چاه مشاهده‌ای انتخاب شد. در نهایت میزان تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات کمی سفره با به‌کارگیری معادله بیلان آب زیرزمینی و هیدروگراف واحد قبل و بعد از احداث سیستم پخش سیلاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، متوسط رقوم سطح آب از سطح دریا در قسمت‌های مرکزی و حاشیه‌ای دشت (که کمتر تحت تاثیر پخش سیلاب بوده‌اند) و مناطق نزدیک پخش سیلاب (که تحت تاثیر مستقیم پخش سیلاب بوده‌اند) در قبل و بعد از اجرای طرح به‌ترتیب برابر 213.4، 209.5 و 251، 254 می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت پخش سیلاب در توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment the effects of dehender flood spreading on groundwater resources in Hashtbandi Plain, Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • hamid moslemi 1
  • alijan abkar 2
  • saeid choopani 3
1 MSc of Watershed Management, Faculty of Natural of Resources Engineering, Sijan Unit, Islamic Azad University, Iran
2 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kerman Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Kerman, Iran
3 Scientific Board, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Hormozgan, Iran
چکیده [English]

In general, the protection and utilization of surface water in arid regions, done by different methods such as Flood water spreading that undoubtedly will affect on sustainable development of groundwater resources. In order to provide, suitable, executive and manageable solution, Continuous monitoring is essential for such projects. For this reason the effect of Dehender Flood spreading on downstream unconfined aquifer was evaluated. For this purpose, the location of flood spreading and hydrogeological conditions of downstream aquifer  determined by data and information that are Gathered from Hormozgan regional water authority along with field observations. Then 7 Observation wells were chosen. Finally, the effect of flood water spreading on water table surface groundwater changes was investigated by using underground water balance equation and unit hydrograph befor and after  the construction of flood spreading system. The results of this evaluation showed that the average level of the water from sea level at the central of the plain(are not affected by flood water spreading) and near flood spreading (are affected by flood water spreading respectively) befor and after  the construction of flood spreading system are: 213.4 ,209.5 and  254 ,251 meter of the sea level. As a result we can state that flood water spreading play an important role in sustainable development of ground water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater Resources
  • Unit Hydrograph
  • utilization