بررسی منحنی‌های عمق–سطح–تداوم بارش استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

3 دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

روابط عمق– سطح– بارش به‌عنوان ابزاری مهم در مطالعات حوزه‌های آبخیز به‌ خصوص در مناطق فاقد آمار و اطلاعات است.این روابط اطلاعات ارزشمندی از بارش متناسب با تداوم و سطح فراگیر آن می‌دهد. به‌عنوان مثال شناخت دقیق توزیع مکانی بارش می‌تواند برای مطالعه دقیق ساز و کارسیلاب بسیار مفید باشد. درتحقیق حاضر، بررسی توزیع مکانی بارش در منطقه استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در بین آمار مشاهداتی ایستگاههای ثبات، تعداد 1654 رگبار با تداومهای کم‌تر از یک ساعت تا 72 ساعت استخراج و مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به وسعت زیاد منطقه و عدم هم‌گنی سطوح بارش، رگبارهای فراگیر کوتاهتر از 24 ساعت در کل منطقه مشاهده نشد. لذا از رگبارهای فراگیر 24  ساعت برای استخراج رگبارهای کوتاه مدت استفاده شد. در نهایت هفت رگبار فراگیر با تداوم 24  ساعت انتخاب و از این بین،سه رگبار شاخص که بیان‌گر حداکثر وقایع ثبت شده است، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به همبستگی ضعیف بارش با ارتفاع در منطقه، گرادیان بارندگی غیر قابل استناد بوده؛ لذا به­ منظور ترسیم منحنیهای همباران، از روشهای زمین آماری  کریجینگ، کوکریجینگ، IDW و TPSS  استفاده شده است. آزمون روش‌های مختلف زمین آمار بیان‌گر دقت روش کریجینگ در غالب تداوم‌های رگبار خواهد بود. از بین روش‌های کریجینگ نیز مدل گوسی و کروی نسبت به سایر مدل‌ها ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Depth–Area–Duration curves of rainfall in Isfahan ‎province

نویسندگان [English]

  • Sattar Chavoshi 1
  • Mohammad Reza Yazdani 2
  • Abdorasoul Telvari 3
1 Scientific Board, Agricultural and Natural Resources Research Center, Isfahan, Iran
2 MSc, Agricultural and Natural Resources Research Center, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran
چکیده [English]

Flood risk estimation is one of the most important subjects for Hydrologists. The main objective of flood risk estimation is study on past events in order to determine the following flood risk. There are various methods for flood risk estimation. Rainfall- runoff and empirical equations are the most recently used methods. In these methods, rainfall is the main parameter influencing flood mechanism. In this research, spatial distribution of rainfall pattern in Esfahan province is studied. Esfahan province with 10.5 million ha area is located in central part of Iran with different topography, climate and ecological condition. A number of 203 rainguages, located in the study area and nearby, were studied. Recorded data of 32 years, from 1968-2000 and a total number of 1654 storm events with less than 1 hour to 72 hours duration were investigated and three index events, i.e. widespread and maximum events, were used. The common methods of geostatistics like kriging, Co-kriging, IDW and TPSS were applied to interpolate the recorded points to non-observed ones. Results showed a low correlation between rainfall and elevation in the study area. Among the studied interpolation methods, kriging showed the best results, from which the Gussian and Spherical models best fitted to the observed points. In order to gain best results, it is recommended to add the number of rainfall gauge sites according to the World Meteorological Organization (WMO) standards. Also, grouping the study area into homogeneous regions and studying DAD in each homogeneous region is advised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‏‍‏Correlation
  • Geostatistics
  • Recorded raingauge
  • Short duration
  • Spatial pattern‎