با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده

امروزه پیش­‌بینی بلندمدت متغیرهای اقلیمی برای اطلاع از میزان تغییرات و در نتیجه در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای سازگاری و تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییر اقلیم مورد توجه هیدرولوژیست­‌ها و پژوهشگران قرار گرفته است. در حال حاضر، مدل‌­های گردش­ عمومی جو (GCM) قوی­‌ترین ابزار به‌­منظور تولید سناریوهای اقلیمی می­‌باشند. به‌­دلیل دقت مکانی پایین مدل­‌های گردش عمومی جو، این مدل­‌ها نمی­‌توانند تقریب درستی از شرایط آب ­و هوایی منطقه مورد مطالعه ارائه دهند. لذا بایستی خروجی ­آن­‌ها تا حد ایستگاه هواشناسی ریزمقیاس شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمون ناپارامتریک من­-کندال روند متغیرهای بارش، دمای کمینه، دمای بیشینه و تابش برای دوره پایه مورد بررسی قرار گرفت. سپس این متغیرها با استفاده از خروجی­‌های مدل HADCM3 تحت سه سناریوی A1، A2 و B1 تأیید شده IPCC ریز مقیاس شده و تغییرات ماهانه آن­‌ها در حوزه آبخیز بار نیشابور برای سه دوره 2030-2011، 2065-2046 و 2099-2080 نسبت به دوره پایه 2010-1971 مورد بررسی قرار گرفت. هر سه سناریو نتایج تقریباً مشابهی مبنی بر کاهش بارش و افزایش تابش، دمای کمینه و دمای بیشینه در دوره‌های آتی نشان دادند. به­‌عنوان مثال، نتایج حاصل از سناریوی A2 حاکی از افزایش میانگین سالانه دمای بیشینه و کمینه تقریباً به‌­صورت یکسان و به میزان 1.1، 3.2 و 4.6 درجه سانتی­‌گراد، افزایش تابش به میزان 0.07، 0.30 و 0.33 میلی­‌ژول در مترمربع در روز و کاهش بارش به میزان 16.4، 17.6 و 31.9 درصد به‌­ترتیب در این دوره‌­ها نسبت به دوره پایه می­‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Predicted changes in some of climate variables using downscale model LARS-WG and output of HADCM3 model under different scenarios

نویسندگان [English]

  • Siavash Taei Semiromi 1
  • Hamidreza Moradi 2
  • Morteza Khodagholi 3

1 Msc

2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Iran

3 Assistant Professor, Agricultural and Natural Resources Research Center, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Now a day, long-term prediction of climate variables is necessary for climate change impact studies. Currently Global Circulation Models (GCM) are powerful tools to generate climate scenarios. These models are limited to capture the local climate due to their low spatial resolution. So, they cannot be directly applied for hydrological modeling in a catchment scale. In this research, first the trend of variables such as rainfall, radiation, maximum and minimum temperature were assessed for the base period with nonparametric Man-Kendall test. Second, these variables were downscaled by using the outputs of HADCM model and under three scenarios of A1, A2 and B1 which are accepted by IPCC(1971-2010) under three scenarios and their monthly changes were investigated for three periods of 2011-2030, 2046-2065 and 2080-2099 compared to the base predicted period of (1971-2010). All these scenarios showed almost similar results on precipitation shortage and increasing of solar radiation, minimum and maximum temperature over the future periods. As an example, the results of A2 scenario showed increasing of the annual mean, minimum and maximum temperature by 1.1, 3.2, and 4.6 °C, increasing of solar radiation by 0.07, 0.30 and 0.33 mJ m-2d-1 and decreasing precipitation by 16.4, 17.6 and 31.9 percent for these periods compared to the base period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • رقابت