آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 396

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد مشاهده مقاله 427894
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 398 روز
درصد پذیرش 40 %