آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 319

مقالات منتشر شده
تعداد مشاهده مقاله 364724
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 7 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 285 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 429 روز
درصد پذیرش 36 %