با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

مشخصات نویسندگان

فایل اصل مقاله

 فرم تعهدنامه

  فرم تعارض منافع

 

ضوابط و راهنمای نگارش مقاله

1- نوع مقاله: مقاله‌های مستند به نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی که قبلاً در هیچ نشریه‌ای به‌چاپ نرسیده و یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

2- شیوه تهیه مقاله: مقاله تهیه شده باید حاوی اجزای زیر باشد.

2-1- عنوان: عنوان باید خلاصه و بیان‌گر محتویات مقاله بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

2-2- نام نویسنده (گان): نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار، مربی، کارشناس) و نام دانشگاه یا موسسه‌ای که نویسنده (گان) در آن اشتغال دارند (نام نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیک ایشان در پاورقی) ارائه شود.

2-3- چکیده مبسوط فارسی: خلاصه گویایی از مقاله، با تاکید بر تشریح مسئله، روش تحقیق و نتایج کمی و کیفی در قالب بخش‎های مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری، بین 500 تا 1200 واژه است.

2-4- واژه‌های کلیدی: حداقل 5 و حداکثر 8 واژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش و غیرتکراری در عنوان، بعد از چکیده و به‌ترتیب حروف الفبا ارائه شود.

2-5- مقدمه: شامل طرح مسئله، اهمیت، فرضیه، مرور منابع علمی مرتبط، جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش‌های پیشین و شرح هدف باشد به نحوی که ضرورت انجام پژوهش را تبیین نماید.

2-6- مواد و روشها: در این قسمت مواد، ابزار و روش اجرای پژوهش به‌طور مشخص، دقیق و مستند به مراجع علمی ارائه می‌شود. توصیف منطقه پژوهش به‌صورت اجمالی، همراه با بیان ویژگی‌های مرتبط با پژوهش انجام شده، ضروری است.

2-7- نتایج و بحث: تمامی نتایج کیفی و کمی به‌دست آمده شامل جدول‌ها، شکل‌ها، منحنی‌ها و توضیحات علمی مربوطه در این قسمت ارائه می‌شود. شکل با کیفیت و با متن انگلیسی ارائه شود. جدول‌ها نیز از سمت چپ و به‌صورت انگلیسی ارائه شود. عناوین شکل­ها و جدول‌ها کامل و جامع و حاوی اطلاعات لازم باشد. نتایج به‌دست آمده در این قسمت با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و ضمن بیان توجیهات لازم، مقایسه با پژوهش­های پیشین نیز صورت ­­گیرد.

2-8-نتیجه‌گیری: در این قسمت از ارائه خلاصه‌ای از نتایج پرهیز شود و به جای آن، نتیجه‌گیری کلی از پژوهش ارائه شود. ضمناً توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم برای انجام بررسی‌های بعدی نیز پیشنهاد می‌شود.

2-9-تشکر و قدردانی: در این قسمت از افراد و موسسات همکاری کننده در پژوهش، تشکر و قدردانی صورت گیرد.

2-10- تعارض منافع: پیشنهاد می‌شود که در صورت عدم وجود تعارض منافع، جمله "در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد و این مسأله مورد تأیید همه نویسندگان است." اضافه شود.

2-11- منابع مورد استفاده: منابع مورد استفاده شامل، فهرستی از منابع اشاره شده در متن مقاله صرفا به‌صورت انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا نام سازمان مربوطه در صورتی‌که فاقد نگارنده مشخص باشد) براساس مثال‌های زیر مرتب می‌شود و بیان جزئیات هر مرجع به‌طور دقیق ضروری است.

مجله علمی

Weltz, M.A., Jolley, L., Nearing, M.A., Stone, J., Goodrich, D., Spaeth, K., Kiniry, J., Arnold, J., Bubneheim, D., Hernandez, M., Wei, H., 2008. Assessing the benefits of grazing land conservation practices. J. Soil Water conserve. 63, 214-217.

لازم به توضیح است کلیه مطالبی که از مجلات فارسی برداشت می­شوند، لزوما منابع آن­ها به‌صورت انگلیسی با ذکر in Persian در داخل پرانتز و طبق نمونه زیر برگردان شود.

Abolfathi, K., Alikhah-Asl, M., Rezvani, M., 2015. Range classification and evaluation using Geographic Information Systems (GIS) and Normalized Difference Vegetatiosn Index (NDVI), case study: Hablehrood Subwatershed of Shahrabad Basin. Hum. Environ. 13(1), 45-55 (in Persian).

کتاب

Toy, T.J., Foster, G.R., Renard, K.G., 2002. Soil erosion: processes, prediction, measurement, and control, fourth ed. NY: John Wiley and Sons, New York.

با توجه به توضیحی که در بند قبلی داده شد، منابع کتاب فارسی نیز به‌صورت انگلیسی ارائه شوند.

اینترنت

FAO, 2008. FAO land and plant nutrition management service. http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/ (accessed 25 April 2008).

پایان‌نامه

Mahmoudzadeh, A., 1997. The use of farm dams to determine the effects of land use and lithology on catchments sediment yields. PhD Thesis, Tehran University.

با توجه به توضیحی که در قسمت مجلات و کتب  داده شد، منابع فارسی پایان­نامه و رساله نیز به‌صورت انگلیسی ارائه شوند.

چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن براساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع هم‌سال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد.

2-12- صفحه انگلیسی: این صفحه شامل برگردان کاملی از عنوان مقاله، نام نویسنده (گان)، چکیده مبسوط فارسی (Extended abstract) در قالب بخش‌های مقدمه، مواد و روش‎ها، نتایج و بحث و نتیجه‌گیری (500 تا 1200 واژه) و واژه‌های کلیدی است.

3- شیوه نگارش: متن مقاله حداکثر در 15 صفحه A4، با رعایت حاشیه سه سانتی‌متر از طرفین و 5/2 سانتی‌متر از بالا و پایین، با فاصله خطوط یک و قلم B Nazanin، اندازه 12 و 10 به‌ترتیب برای کلمات فارسی و انگلیسی، استفاده از گوشه (Tab) نیم سانتی‌متری در اول پاراگراف‌ها در محیط برنامه Microsoft Office Word سال 2007 یا 2010 و با پسوند doc یا docx تهیه شود.

عنوان کامل مقاله با قلم 16، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه‌ای که نگارنده (گان)، در آن مشغول به‌کار هستند، مانند محمد مهدوی، استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران با قلم 10 ارائه شوند. از استفاده پرانتز در عنوان پرهیز نمایید.

در تنظیم جدول‌ها و شکل‌ها ذکر شماره و عنوان به‌صورت وسط‌چین در بالای جدول و پایین شکل با اندازه قلم 10 با Bold نمودن کلمه شکل، جدول و شماره آن‌ها الزامی است. مانند: جدول 1- مشخصات ایستگاه‌های هواشناسی مجاور حوزه آبخیز و یا شکل 1- تصویر ماهواره‌ای و موقعیت منطقه مورد پژوهش. در زیر عنوان فارسی، عنوان انگلیسی با اندازه قلم 8 با Bold نمودن کلمه شکل، جدول و شماره آن‌ها، آورده شود. شکل‌ها باید به‌صورت رنگی و با کیفیت مطلوب تهیه شده و در صورت وجود متن در داخل شکل، از متن انگلیسی استفاده شود. ذکر مأخذ عکس‌ها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند، الزامی است. مطالب داخل جدول با اندازه قلم 8 بوده و در رابطه با خطوط جدول بر اساس نمونه زیر اقدام شود.

جدول 1- نتایج تحلیل آزمون هم­خطی بین متغیرهای مورد استفاده در پژوهش

Table 1. The results of collinearity test analysis between the variables in the research

Variables

Tolerance

VIF

Land use

0.925

1.013

Drainage density

0.912

1.087

Distance from the road

0.905

1.114

The depth of the valley

0.874

1.162

معادله‌ها باید در محیط معادله‌نویسی Word و یا MathType تهیه شده باشند و واحدها از سیستم متریک تبعیت نموده و به‌صورت انگلیسی، مانند مثال‌های زیر ارائه شوند.

طول: متر (m)، میلی‌متر (mm)، میکرومتر (mµ)، نانومتر (nm)

سطح: هکتار (ha)، مترمربع (m2)

حجم: متر مکعب (m3)، لیتر (L)

عملکرد: کیلوگرم در هکتار (kgha-1)، لیتر در هکتار (Lha-1)

غلظت: گرم در لیتر (gL-1)، مول در لیتر (molL-1)

جرم: کیلوگرم (kg)، گرم (g)، میلی‌گرم (mg)

تعرق: میلی‌مول (آب) در مترمربع در ثانیه (mmolm-2s-1)

 

نکاتی به‌منظور بالا بردن کیفیت مقاله

1- از کلمات مندرج در عنوان در واژه‌های کلیدی استفاده نشود.

2- از ارائه هر گونه منبع، فهرست و یا نشانی در چکیده خودداری شود.

3- در مقدمه، معضل، مسئله و ضرورت توضیح داده شود.

4- در تهیه مقدمه نباید از شکل و جدول استفاده شود.

5- از ارائه منابع انگلیسی در اول پاراگراف‌ها پرهیز شود.

6- در پایان مقدمه، اهداف به‌صورت شفاف ارائه شوند.

7- در صورت لزوم به ارائه نقشه منطقه در مواد و روش‌ها، گنجاندن جهت جغرافیایی، مقیاس و راهنما ضروری است.

8- در مواد و روش‌ها همه رابطه‌ها شماره‌گذاری شوند.

9- رابطه‌ها به‌صورت ایتالیک ارائه شده و در تعریف عوامل آن‌ها در متن نیز این امر رعایت شود.

10- جدول‌ها به‌ترتیب ارجاع داده شده در متن، شماره‌گذاری شوند.

11- نوشته‌های روی نقشه‌ها و شکل‌ها خوانا باشند.

12- از ارائه مطالب توام به‌صورت شکل و جدول اجتناب شود.

13- از تکرار مطلب مندرج در جدول‌ها در متن خودداری شود و فقط روند موجود در شکل‌ها و جدول‌ها تشریح شوند.

14- یک جمله از دو خط بیشتر نشود.

15- پاراگراف‌های کمتر از سه جمله به پاراگراف قبلی یا بعدی اضافه شوند.

16- قبل و بعد از جدول‌ها، شکل‌ها و نقشه‌ها حتما یک فاصله خالی حفظ شود.

17- اعداد به‌کار برده شده به‌عنوان عدد و کمتر از 10، به شکل حرفی و بیشتر از 10، به شکل عددی به‌کار روند. در صورتی‌که اعداد به‌عنوان اسم گروه، طبقه و شکل به‌کار می‌روند، به‌همان صورت عدد نوشته شوند.

18- قبل و بعد از کلمه داخل پرانتز، فاصله‌ای وجود ندارد، مانند (نگارش).

19- شماره‌ها در پاورقی در هر صفحه از 1 شروع شده و از اندازه قلم 10 استفاده شود.

20- در نگارش کلمات از کتاب فرهنگ املایی خط فارسی، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود. برای نمونه به نگارش کلمات زیر توجه شود:

- حوزه آبخیز به‌جای حوضه آبخیز،                  - فرایند به‌جای فرآیند،

- کرت به‌جای پلات،                                     - پژوهش به‌جای تحقیق،

- رابطه به‌جای فرمول،                                  - طبقه به‌جای کلاس،

- می‌شود به‌جای می شود،                             - شده‌اند به‌جای شده اند،

- واژه‌ها به‌جای واژه ‌ها،                                 - به‌عنوان به‌جای به عنوان،

-"با استفاده از" یا "به‌وسیله‌" به‌جای "توسط" برای اشیاء

 

با توجه به مجوز اخذ شده از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 16 .09 . 1401 به منظور انجام مراحل داوری مقاله، مبلغ 000.500.1 ریال و برای چاپ مقاله پس از داوری، مبلغ 000.500.2 ریال دریافت می‌شود. این مبالغ باید به شماره شبا 160100004001043203014882 IR با شماره شناسه  392043274140105000000000000000 به نام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، بانک مرکزی، بابت نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز واریز و رسید آن از طریق ایمیل به دبیرخانه نشریه ارسال شود (داوری مقاله منوط به دریافت رسید پرداخت اول خواهد بود). توجه فرمایید، وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود. الزم به ذکر است پرداخت فوق هم از طریق شعب بانک‌ها و هم از طریق همراه بانک و یا بانکداری اینترنتی به شکل پرداخت پایا قابل انجام است.