فرم تعهدنامه

راهنمای واریز وجه

ضوابط و راهنمای نگارش مقاله

 

1. نوع مقاله: مقاله‌های مستند به نتایج پژوهش‌های بنیادی و کاربردی که قبلاً در هیچ نشریه‌ای به‌چاپ نرسیده و یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال نشده باشد.

2.شیوه تهیه مقاله: مقاله تهیه شده باید حاوی اجزای زیر باشد.

-        عنوان: عنوان باید خلاصه و بیان‌گر محتویات مقاله بوده و از 15 واژه تجاوز نکند.

-     نام نویسنده (گان): نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی (استاد، دانشیار، استادیار، مربی، کارشناس) و نام دانشگاه یا موسسه‌ای که نویسنده (گان) در آن اشتغال دارند (نام نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیک ایشان در پاورقی) ارائه شود.

-    چکیده فارسی: چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله، با تاکید بر تشریح مسئله، روش تحقیق و نتایج بوده و از 15 سطر (300 واژه) و یک پاراگراف بیشتر نباشد و ضمناً ذکر بخشی از نتایج کمی در چکیده ضروری است.

-    واژه‌های کلیدی: حداقل 5 و حداکثر 8 واژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش و غیرتکراری در عنوان، بعد از چکیده و به‌ترتیب حروف الفبا ارائه شود.

-    مقدمه: شامل طرح مسئله، اهمیت، فرضیه، مرور منابع علمی مرتبط، جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش‌های پیشین و شرح هدف باشد به نحوی که ضرورت انجام تحقیق را تبیین نماید.

-    مواد و روشها:در این قسمت مواد، ابزار و روش اجرای پژوهش به‌طور مشخص، دقیق و مستند به مراجع علمی ارائه می‌شود. توصیف منطقه تحقیق به‌صورت اجمالی، همراه با بیان ویژگی‌های مرتبط با پژوهش انجام شده، ضروری می­باشد.

-    نتایج و بحث: تمامی نتایج کیفی و کمی به‌دست آمده شامل جدول‌ها، شکل‌ها، منحنی‌ها و توضیحات علمی مربوطه در این قسمت ارائه می‌شود. شکل با کیفیت و با متن فارسی ارائه شود. جدول‌ها نیز از سمت راست و به‌صورت فارسی نویسی ارائه شود. عناوین شکل­ها و جدول‌ها کامل و جامع و حاوی اطلاعات لازم باشد. نتایج به‌دست آمده در این قسمت با توجه به هدف بررسی و یافته‌های سایر پژوهش‌ها، تجزیه و تحلیل شده و ضمن بیان توجیهات لازم، مقایسه با پژوهش­های پیشین نیز صورت ­­گیرد. ضمناً توصیه‌ها و پیشنهادهای لازم برای انجام بررسی‌های بعدی نیز ارائه می‌شود.

-         منابع مورد استفاده: منابع مورد استفاده شامل، فهرستی از منابع اشاره شده در متن مقاله صرفا به‌صورت انگلیسی به‌ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده، (یا نام سازمان مربوطه در صورتی‌که فاقد نگارنده مشخص باشد) براساس مثال‌های زیر مرتب می‌شود و بیان جزئیات هر مرجع به‌طور دقیق ضروری است.

مجله علمی

  1. Weltz, M.A., L. Jolley, M.A. Nearing, J. Stone, D. Goodrich, K. Spaeth, J. Kiniry, J. Arnold, D. Bubneheim, M. Hernandez and H. Wei. 2008. Assessing the benefits of grazing land conservation practices. Journal of Soil and Water conservation, 63: 214-217.

لازم به توضیح است کلیه مطالبی که از مجلات فارسی برداشت می­شوند، لزوما منابع آن­ها به‌صورت انگلیسی با ذکر in Persian در داخل پرانتز و طبق نمونه زیر برگردان شود.

  1. Zehtabian, Gh., M.R. Javadi, H. Ahmadi and H. Azarnivand.  2003. Investigation on effect of wind erosion on increasing of desertification intensity and presenting of regional desertification model in Mahan basin. Pajouhesh and Sazandegi, 73: 65-75 (in Persian).

کتاب

1. Toy, T.J., G.R. Foster and K.G. Renard. 2002. Soil erosion: processes, prediction, measurement, and control. New York, NY: John Wiley and Sons. 338 pages.

با توجه به توضیحی که در بند قبلی داده شد، منابع کتاب فارسی نیز به‌صورت انگلیسی ارائه شوند.

اینترنت

1. FAO. 2008. FAO land and plant nutrition management service. Available online at: http://www.fao.org/ag/agl/agll/spush/, Accessed 25, April 2008.

پایان‌نامه

1. Mahmoudzadeh, A .1997. The use of farm dams to determine the effects of land use and lithology on catchments sediment yields. PhD Thesis, 257 pages.

با توجه به توضیحی که در قسمت مجلات و کتب  داده شد، منابع فارسی پایان­نامه و رساله نیز به‌صورت انگلیسی ارائه شوند.

چنانچه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آن براساس سال انتشار از قدیم به جدید خواهد بود. اگر از نگارنده‌ای چندین منبع هم‌سال وجود داشته باشد، با گذاشتن حروف a، b و c در جلو سال انتشار از یکدیگر متمایز خواهند شد.

-         چکیده انگلیسی: برگردان کاملی از عنوان، نام نویسنده (گان)، متن و واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی می‌باشد.

3. شیوه نگارش: متن مقاله حداکثر در 15 صفحه A4، با رعایت حاشیه سه سانتی‌متر از طرفین و 5/2 سانتی‌متر از بالا و پایین، با فاصله خطوط یک و قلم B Nazanin، اندازه 12 و 10 به‌ترتیب برای کلمات فارسی و انگلیسی، استفاده از گوشه (Tab) نیم سانتی‌متری در اول پاراگراف‌ها در محیط برنامه Microsoft Office Word سال 2007 یا 2010 و با پسوند doc یا docx تهیه شود.

عنوان کامل مقاله با قلم 16، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، مرتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه‌ای که نگارنده (گان)، در آن مشغول به‌کار می‌باشند، مانند محمد مهدوی، استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران با قلم 10 ارائه شوند. از استفاده پرانتز در عنوان پرهیز نمایید.

.

.

.

دانلود راهنمای نگارش مقاله