با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی دفتر امور اقتصادی

10.22092/ijwmse.2023.362240.2020

چکیده

در اکثر کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و توسعه نیافته، تحقیقات کاربردی و توسعه ای در بخش‌ های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دارای حائز اهمیت بالایی است. برای اجرای پروژه های اجرایی بر مبنای نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، طی سالیان گذشته بر اساس اهداف از پیش تعیین شده، منابع مالی و امکانات نسبتا مناسبی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، از جمله بخش آبخیزداری، در نظر گرفته شده و هزینه گردیده است. با این وجود، همواره با بحث‌ های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان همراه بوده است. این مقاله نتیجه مطالعه ای با هدف ارزیابی اثر بخشی پروژه های آبخیزداری اجراء شده بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات، در حوزه آبخیز چندان استان تهران می باشد. که شامل اثر بخشی طرح‌ و پژوه های کاربردی پخش سیلاب، سامانه سطوح آبگیر باران، سد زیر زمینی در این حوزه را می شود. برای بررسی این موضوع، طرح‌های شاخص تحقیقاتی که مبتنی بر رفع مشکلات، و مسائل حوزه‌ مورد مطالعه بوده، و نتایج حاصل از آنها در قالب طرح و پروژه های اجرایی آبخیزداری با هدف کنترل رواناب و فرسایش خاک، بهبود وضعیت پوشش گیاهی و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آبخیزنشینان در منطقه عملیاتی اجراء شده است. این مطالعه از نوع پیمایشی و توصیفی بوده و داده های مورد نیاز تحقیق به صورت میدانی و با تکمیل پرسش نامه از ساکنین و ذینفعان حوزه آبخیز مورد مطالعه جمع آوری گریدید. سنجش اعتبار و روایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام شد. ضریب آلفای برآورد شده، 87/0 بود که نشان دهنده یکپارچه گی و هماهنگی در چارچوب پرسش نامه می باشد. سپس با استفاده از روش منفعت - هزینه (B/C) و سطح رضایت مندی و شاخص کارایی اقتصادی تجریه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان و روستاییان ساکن درحوزه آبخیز مورد مطالعه، از اجرای پروژه‌های سد زیر زمینی و آبگیرهای پخش سیلاب آبخوان داری اجراء شده، رضایت کامل دارند و اجرای این پروژه‌ها در وضعیت منطقه به لحاظ بهبود پوشش گیاهی، کنترل سیلاب، توسعه سطح زراعت، دامداری و بهبود درآمد و معیشت روستاییان اثرات مثبت قابل توجهی داشته است. پروژه های منتخب به اجرا در آمده از نظر اقتصادی و اجتماعی اثر بخش بوده و دارای توجیه اقتصادی و اجتماعی می باشند. بطوری که نسبت فایده به هزینه، 73/3 واحد و شاخص کارایی اقتصادی، 73/2 واحد برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effectiveness of watershed management operations carried out as a result of the achievements of research projects in the Chandab watershed

نویسنده [English]

  • sefatollah rahmani

Organization for Research, Education and Promotion of Agriculture - Office of Economic Affairs

چکیده [English]

This article is the result of a study with the aim of evaluating the effectiveness of watershed management projects implemented based on the results of research in Chandan watershed of Tehran province.which includes the effective design and applied studies of flood spreading,rain catchment surface system, underground dam in this area. In order to investigate this issue, research projects that are based on solving the problems and issues of the studied area, and the results of them in the form of watershed management plans and projects with the aim of controlling runoff and soil erosion,improving the condition of vegetation and finally improving The economic and social status of the watershed dwellers in the operational area has been implemented.This study is a survey and descriptive type,and the data needed for the research was collected in the field and by completing the questionnaire from the residents and beneficiaries of the studied watershed.The reliability and validity of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha coefficient.The estimated alpha coefficient was 0.87,which indicates integration and coordination in the framework of the questionnaire.Then it has been experimented and analyzed using the benefit-cost method (B/C)and the level of satisfaction and the economic efficiency index.The results of the research showed that the farmers and villagers living in the studied watershed are fully satisfied with the implementation of the underground dam projects and water distribution catchments of the watershed, and the implementation of these projects in terms of the improvement of vegetation cover and flood control in the region.the development of the level of agriculture,animal husbandry and improving the income and livelihood of the villagers has had significant positive effects.The selected projects implemented are economically and socially effective and have economic and social justification.Thus, the benefit-cost ratio is estimated at3.73 units and the economic efficiency index at 2.73units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • watershed
  • effectiveness
  • benefit-cost
  • research achievement
  • economic efficiency