با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات واموزش کشاورز لرستان

4 عضو هییت علمی-پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری-تهران-ایران

10.22092/ijwmse.2022.358732.1974

چکیده

مدیریت یک پدیده فراگیر و موثر مانند خشکسالی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیازمند همکاری تنگاتنگ و برنامه‌ریزی‌های دقیق می‌باشد. فقدان برنامه‌‌ریزی استراتژیک خشکسالی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها موجب افزایش هزینه‌ها برای کاهش خسارت خشکسالی شده است. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای سازگاری با خشکسالی با استفاده از مدل SWOT در سطح استان لرستان انجام شده است. برای این منظور ابتدا وضع موجود منابع اکولوژیک تغییرات محیطی، بخش‌های اقتصادی و میزان وابستگی شان به منابع آب، جمعیت و اشتغال، مدیریت منابع اکولوژیک، سازمان و نهادها مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌ گرفتند، سپس با بررسی قوانین و اسناد بالادستی، مصاحبه با مدیران منابع، تصمیم گیرندگان محلی و ملی، کارشناسان، پیشینه منتشره و دیگر اطلاعات در دسترس علل مشکلات و موانع موجود بر سر راه مدیریت خشکسالی در استان شناسایی شدند. نمونه آماری شامل ۲۷ نفر از متخصصین و کارشناسان علمی و اجرایی انتخاب شدند. این موضوعات در قالب فرصت‏ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوّت و ضعف درونی دسته‌بندی شدند، سپس با رهیافت تحلیل SOWT و روش آزمون دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بررسی عوامل قوت نشان می‌دهد که وجود شرکت‌ها و سازمان‌های دارای واحد پایش منابع در استان با وزن 25/0 از اثربخشی و درجه اهمیت بالاتری در بین دیگر عوامل برخوردار است. فقدان برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی مناسب برای پایش و ارزیابی خشکسالی با وزن ۳۳/0 دارای اثربخشی بسیار بالایی در بین عوامل ضعف سازگاری با خشکسالی در استان دارد. در بین فرصت‌ها، عامل پیشرفت‌های فناوری در حوزه کشاورزی دقیق با وزن ۱/۰ دارای اثربخشی بسیار بالا هستند. عامل به خطر افتادن معیشت بهره برداران در صورت بروز خشکسالی در بین عوامل موردبررسی تهدیدها با وزن ۲۲/۰ دارای بیشترین اثربخشی است. نتیجه نهایی ارائه راهبردهای مقابله با خشکسالی برای مناطق مختلف استان در بخش‌های تامین منابع آب سطحی و زیر زمینی، زراعت آبی و دیم، آب شرب شهریی و روستایی و آب و محیط زیست رودخانه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of strategies for drought adaptation in Lorestan province using SWOT model

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Karimi Sangchini 1
  • kianfar payamani 2
  • iraj vayskarami 3
  • Mehran Zand 4

1 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Khorramabad, Iran.

2 Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Research and Education Center, AREEO, Khoramabad, Iran

3 Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

4 Associate Professor,Soil Conservation and Watershed Management Research Institute,Tehran,Iran.

چکیده [English]

Lack of strategic drought planning and delays in decision-making have increased costs to reduce drought damage. The aim of this study was to develop strategic for drought adaptation using the SWOT model in Lorestan province. For this purpose, the current status of ecological resources, environmental changes, economic sectors and their dependence on water resources, population and employment, management of ecological resources, organizations and institutions were analyzed, then by reviewing the upstream laws and documents, interview with Resource managers, local and national decision makers, experts, published background and other available information identified the causes of problems and obstacles to drought management in the province. The statistical sample consisted of 27 experts and scientific and executive experts were selected. These issues were categorized in the form of environmental opportunities and threats and internal strengths and weaknesses, then analyzed by SOWT analysis approach and Delphi method. The study of strength factors shows that the existence of companies and organizations with resource monitoring units in the province with a weight of 0.25 has a higher effectiveness and degree of importance among other factors. Lack of proper planning and organization for monitoring and evaluation of drought weighing 0.33 has a very high effectiveness among the factors of poor adaptation to drought in the province. Among the opportunities, the factor of technological advances in the field of precision agriculture with a weight of 0.1 have a very high effectiveness. The factor of endangering the livelihood of farmers in case of drought is the most effective among the studied factors of threats with a weight of 0.22. The final result has been the presentation of drought coping strategies for different regions of the province in the areas of surface and groundwater supply, irrigated and rainfed agriculture, urban and rural drinking water and river water environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • SOWT model
  • Drought adaptation
  • Lorestan province