با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 عضو هیات علمی

3 استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

10.22092/ijwmse.2023.361415.2011

چکیده

پژوهش در خصوص ‌جریان کم نه فقط از نقطه‌نظر بنیادی، بلکه به لحاظ مدیریت پایدار منابع آب، حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی‌های انتشارات علمی و کانون‌های پژوهشی در خصوص ‌جریان کم و ارائه چشم‌انداز وضعیت فعلی و جهت‌گیری پژوهش‌های آتی انجام شد. تکنیک‌های کتاب‌سنجی، شامل تحلیل استنادی با تأکید بر استناد کل، ضریب تأثیر پنج ساله، طبقه‌بندی JCR، دوره پوشش و شاخص h-index براساس پایگاه دادهScience direct و شاخص SJRدر دوره زمانی سال‌های 1999-2022 انجام شد. اطلاعات دو دهه گذشته پایگاه داده مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (Iran Doc) بررسی شد. انتشارات بین‌المللی مرتبط با ‌جریان کم از مبدأ ایران؛ توزیع موضوعی مقوله‌های مرتبط با جریان کم؛ مجلات اصلی؛ فراوانی مقالات مرتبط با ‌جریان کم در خاورمیانه و کشورهای پیرامونی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که روند کلی انتشارات علمی جهانی در پژوهش‌های ‌جریان کم با شیب مثبت و نرخ رشد 52/1% است. همچنین روند انتشارات بین‌المللی از مبدأ ایران، با شیب مثبت و ضریب تبیین 94/0 و نرخ رشد 60/1% بوده است. نتایج طبقه‌بندی موضوعی انتشارات در سطح جهانی نشان داد که بیشترین مقالات با 75/85% به مقالات پژوهشی و کمترین میزان نیز به مقالات کنفرانسی و سرمقاله‌ها تعلق دارد. مقالات بین‌المللی از مبدأ ایران مرتبه اول اهمیت به مقالات پژوهشی با 04/90% تعلق دارد که نسبت به مقالات جهانی، سهم بیشتری از کل مقالات را به خود اختصاص داده است. نتایج تحلیل مهم‌ترین کلید واژه‌ها‌ی مرتبط با ‌جریان کم نشان داد که کلید واژه‌های جریان پایه و منحنی تداوم جریان، به تنهایی بیش از 72 درصد از عنوان مقالات و پایان‌نامه‌ها را به خود ختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing of the publication trend of low-flow research in Iran and the world

نویسندگان [English]

  • Rahim kazemi 1
  • Bagher Ghermezcheshmeh 2
  • Reza Bayat 3

1 Assistant Prof. Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran

2 Assistant Prof. Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management institute, AREEO, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Research on low flow is important not only pure sciences, but also in terms of sustainable management of water resources is important. This research was conducted with the aim of investigating the characteristics of scientific publications and research centers regarding low flow and providing a perspective of the current situation and direction of future research. Bibliometric techniques, including citation analysis with an emphasis on total citation, five-year impact factor, JCR classification, coverage period and h-index based on Science direct database and SJR index were performed in the period of 1999-2022. The data of the last two decades of the database of the SID and the Research Institute of Information Science and Technology of Iran (Iran Doc) were reviewed. International publications related to low flow from Iran; thematic distribution of categories related to low flow; Main magazines; The frequency of articles related to low flow in the Middle East and neighboring countries of Iran were analyzed. The results showed that the general trend of global scientific publications in low flow researches is with a positive slope and a growth rate of 1.52%. Also, the trend of international publications from Iran has been with a Pearson correlation coefficient (r) 0.94 and an increasing rate of 1.60%. The results of the subject classification of publications at the global level showed that the most articles with 85.75% belong to research articles and the least amount to conference articles and editorials. International articles from Iran, the first order of importance belongs to research articles with 90.04%, which has a larger share of all articles than international articles. The results of the analysis of the most important keywords related to low flow showed that the keywords base flow and flow duration curve alone have assigned more than 72% of the titles of articles and theses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • base flow
  • Low flow
  • water resources
  • flow duration curve
  • growth rate