با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22092/ijwmse.2023.123012.1533

چکیده

شناخت فرکانس وقوع‌ خشکسالیهای‌ با شدت و تداومهای‌ مختلف‌ و پیش بینی‌ به‌ موقع‌ آنها جهت اعلام هشدار یکی‌ از نیازهای‌ اساسی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب می‌باشد. پدیده خشکسالی به سه گروه عمده هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی تقسیم بندی می شود. پایش خشکسالیهای هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اساسی مدیریت منابع آب در حوضه های آبخیز بویژه در بخش کشاورزی آبی بشمار می آید. در سالهای اخیر شاخص ها و روشهای جدیدی برای پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در سطح جهان ارائه شده است. در این مقاله شاخص های جریان حداقل (Q‌75، Q90 و Q95 مستخرج از منحنی تداوم جریان و سری های جریان حداقل 10 و30 روزه) و همچنین حجم کمبود جریان جهت پایش خشکسالی هیدرولوژیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. سپس به کمک روش تحلیل خوشه ای مرتبه ای و رگرسیون گام به گام، مناطق همگن هیدرولوژیکی تعیین و تحلیل منطقه ای این شاخصها انجام شد. نتایج نشان می دهد که که در سال‌های 1377 تا1390 در اکثر ایستگاه‌ها شدیدترین و طولانی ترین خشکسالی‌ها اتفاق افتاده است. بررسی توزیع مکانی شاخص های جریان حداقل و حجم کمبود جریان بیانگر خشک تر بودن قسمتهای شرقی حوضه نسبت به مرکزی و غرب حوضه دریای خزر می باشد. هرچند طول دوره خشکسالیهای هیدرولوژیکی در خزر مرکزی بیشتر از سایر نقاط حوضه می باشد. بررسی روند زمانی شاخصها نیز بیانگر افزایش تکرار و طول مدت خشکسالی های هیدرولوژیکی در سالهای اخیر می باشد. مقایسه شاخص های مختلف نشان می دهد که همه شاخصها نتایج مشابهی در منطقه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monitoring of hydrological drought in khazar basin

نویسنده [English]

  • sima rahimi bondarabadi

چکیده [English]

Hydrologic drought can be studied in different ways. One of the common methods is the use of low flow indexes and threshold level approach. In this study for the purpose of determine of the identity of aspects of hydrological drought, the homogenous zones, the extraction of regional regression models Khazar basin, applied the data of 38 hydrometric stations during the statistical period of 1970-2011. After qualitative and quantitative controlling and the retrieval of missing data used flow duration curves for indexes such as Q75, Q90, and Q95. Also frequency analysis of 10-day, and 20-day low flows was carried out for indexes such as Q10,5, Q10,50, Q10,100, Q30,5, Q30,50, Q30,100 and some more indexes. Based on truncation level method (at 90% level) the Q10 drought deficit volume and duration series were extracted. Afterwards, physiographic, climatic factors were applied as influential parameters in the regional analysis. These factors were used in cluster analysis and stepwise regression estimations. Results indicate that the years of 1990 to 2010 have undergone severe and long droughts in most of the stations. The review of the spatial distribution of indexes show better conditions of the western parts of the study area compared to the eastern sections in terms of dryness. Results of cluster analysis divided the area into 3 distinct homogenous units (in 0.01 significant level).

کلیدواژه‌ها [English]

  • low Flow Index
  • Regional Analysis
  • Drought index
  • Drought Deficit Volume
  • Flow Duration Curves