نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

10.22092/ijwmse.2022.354374.1894

چکیده

کمبود منابع آب و خشکسالی شدید، افزایش جمعیت و مصرف بی‌رویه آب، وجود قوانین مبهم و غیر قابل اجرا و نابسامانی در قوانین بخش آب، از مهمترین چالش‌های کشور بوده و قواعد و ساختار تخصیص آب برای مصارف مختلف و حفاظت کمی و کیفی از منابع آب، به شفاف‌سازی و تدوین قانون جامع آب نیاز دارد.  یافتن قوانین مربوط به آب در بین ﺑﻴﺶ از دوازده ﻫﺰار ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن و بیش از 120 هزار ماده قانونی، کاری بس دشوار است. هدف اصلی تحقیق، بررسی موضوعی و شفاف‌سازی در راستای تدوین قانون جامع آب در ایران است. از 364 مورد قوانین مرتبط با آب، تنها 6/6 درصد در قالب اساسنامه و حدود 7/21 درصد قانون معتبر می‌باشد.30 درصد هم مربوط به پروتکل‌ها، موافقت‌نامه‌ها، کنوانسیون‌ها و قرارداد‌ها می‌باشند. 6/6 درصد از قوانین بخش آب نسخ ضمنی و صریح و6 درصد هم از نوع مدت منقضی  و 1/29 در صد از قوانین موجود از نوع با اجرا منتفی هستند، که طی مراحل تنقیح اغلب قابل نسخ بوده لذا زمینه تدوین قانون جامع آب کشور فراهم خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the necessity of a comprehensive water law in Iran

نویسندگان [English]

  • Eqbal Mohammadi 1
  • Ali Akbar Mehrabi
  • Baharak Motamedvaziri 2

1 Ph.D. Student, Department of Forest, Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Forest, Range and Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Lack of water resources and severe drought, population growth and uncontrolled water consumption, the existence of vague and unenforceable laws and disorder in the laws of the water sector, are the most important challenges of the country and the rules and structure of water allocation for various uses and quantitative and qualitative protection of water resources , Needs transparency and comprehensive water law. It is very difficult to find water laws in between 12 of the 12 laws and more than 120,000 legal articles. The main purpose of the research is to investigate the subject and clarify in order to formulate a comprehensive water law in Iran. Of the 364 water-related laws, water is only 6.6 percent in the statute and about 21.7 percent in the law. 30 percent is related to protocols, agreements, conventions and contracts. 6.6% of the laws in the water sector are explicit and explicit abrogation, 6% are expired and 29.1% of the existing laws are repealed by implementation, which can often be abrogated during the revision process and the ground for compiling a comprehensive water law will be provided.
Keywords: water laws, revision and codification, comprehensive water law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Water Laws
  • " "Revision
  • " "Codification
  • " "Comprehensive Water Law
  • "