با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

مدل SWAT، به‌‏عنوان یک مدل جامع شبیه‏‌سازی آب سطحی در برآورد مولفه‌های بیلان آب با قابلیت امکان بررسی سناریوهای مختلف مدیریتی بر منابع آب پذیرفته‌ شده است. در اغلب مطالعات، مدل SWAT بر اساس دقت در برآورد رواناب سطحی و مقایسه آن با اندازه‏گیری‏‌های میدانی در ایستگاه‏‌های هیدرومتری واسنجی می‏‌شود. هدف از انجام این مطالعه، استفاده از مدل واسنجی شده SWAT در برآورد برخی مولفه‌های بیلان آب شامل نفوذ عمقی، نشت جانبی، جریان برگشتی از آبخوان به رودخانه در دشت مهاباد است. ارزیابی مولفه‌های بیلان آب در منطقه غیراشباع و اثربخشی آن در بیلان آب آبخوان در مدیریت بهره‌برداری از منابع آب تلفیقی، مهم است. بررسی‌‏ها نشان داد، مدل واسنجی شده SWAT قادر به برآورد تفاوت میزان نفوذ عمقی در سال ‌تر نسبت به سال‏ نرمال و تفاوت نفوذ در سال تر نسبت به سال خشک تحت تاثیر افزایش سطح بارندگی بوده است، به‌طوری‌که نتایج نشان داد مقدار نفوذ عمقی در سال تر نسبت به سال‏‌های نرمال و خشک به‌­ترتیب حدود 23 و 43 درصد افزایش یافته است. به‏‌طور متوسط میزان نفوذ عمقی برابر با 157.86 میلی‏‌متر (17.1درصد) برآورد شده است. در عین‌ حال، مدل قادر به برآورد تفاوت میزان نفوذ در پهنه‌های مختلف دشت و در فصول مختلف سال با توجه به نوع کاربری و الگوی مدیریتی اراضی بوده است. میزان جریان جانبی نیز در سال تر نسبت به سال خشک افزایش یافته است، به‌طوری‌که میزان این مولفه دو برابر شده است. در این مطالعه، میزان متوسط جریان برگشتی از آبخوان به رودخانه نیز به میزان 14.1درصد (129.6میلی‏‌متر) برآورد شد. بررسی‌‏ها نشان داد، وجود سطح آب زیرزمینی کم‏‌عمق، سهم قابل توجهی در ایجاد جریانات سطحی برگشتی از آبخوان به رودخانه دارد. به‌طورکلی، نتایج نشان داد تغذیه ناشی از بارندگی و آب آبیاری از منطقه غیراشباع به‌‏عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‏‌های ورودی مدل‌‏‏های آب‏ زیرزمینی مانند MODFLOW در مناطق خشک و نیمه‏ خشک است. میزان تغذیه در برآورد دقیق‌‏تر نوسانات سطح ایستابی حائز اهمیت است. با توجه به این‌که مدل MODFLOW به‏‌خوبی قابلیت برآورد فرایندهای تغذیه و جریان جانبی در منطقه غیراشباع را ندارد، لذا استفاده هم­زمان از مدل­‌های شبیه‌سازی SWAT و MODFLOW در برآورد مولفه‌های بیلان آب منطقه غیراشباع و تلفیق آن با مدل زیرزمینی در مطالعات و مدیریت بهره‌­برداری از منابع آب تلفیقی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation and evaluation of water balance components by calibrated SWAT Model,, case study: Mahabad Plain

نویسندگان [English]

  • Omid Raja 1
  • Masoud Parsinejad 2
  • Masoud Tajrishy 3

1 Ph.D. candidate, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Associate Professor, Department of Irrigation and Reclamation Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

3 Professor, Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The SWAT Model has been accepted as a comprehensive surface water simulation model in estimating water balance components with the ability to study different management scenarios on water resources. In most studies, the SWAT Model is calibrated based on the accuracy of surface runoff estimation, and its comparison with field measurements in hydrometric stations. In a previous study, the performance of the SWAT Model in estimating runoff, evapotranspiration, and yield of wheat, barley, corn, sugar beet, alfalfa, apple, and grape crops in the Mahabad Plain was satisfactory and acceptable. The purpose of the present study was to use the SWAT calibrated model in estimating other components of water balance including deep percolation, lateral flow, return flow from the aquifer to the river in the same area. Assessing the components of water balance in the unsaturated zone, and its effectiveness in aquifer balance is important in managing the utilization of integrated water resources. The results showed that the calibrated model was able to estimate the difference between the deep percolation in the wetted year compared to normal years, and the difference in the infiltration in the wet year compared to the dry year under the influence of increasing rainfall. The results showed that the amount of deep percolation in the wetted year compared to normal and dry years has increased by about 23% and 43%, respectively. The average depth percolation is estimated 157.86 mm (17.1%). At the same time, the model has been able to estimate the difference in the amount of infiltration in different areas of the plain, and in different seasons of the year according to the type of land use and land management patterns. The amount of lateral flow has also increased in the wetted year compared to the dry year, so that the amount of this component has doubled. In this study, the average return flow from the aquifer to the river was estimated to be 20.9% (129.6 mm). Surveys have shown that the presence of shallow groundwater level has a significant role in creating surface return flow from the aquifer to the river. In general, the results showed that recharge due to rainfall and irrigation water from unsaturated zone is one of the most important input components of groundwater models such as MODFLOW in arid and semi-arid regions. The amount of recharge is important in more accurately estimating water level fluctuations. Given that the MODFLOW Model is not well able to estimate the recharge processes and lateral flow in the unsaturated zone. Therefore, the simultaneous use of SWAT and MODFLOW models in estimating the water balance components of the unsaturated zone and combining it with the groundwater model is important in studies and management of operation of integrated water resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evapotranpiration
  • MODFLOW
  • Recharge
  • Return flow
  • Run off
  1. Abbaspour, K.C. 2009. User manual for SWAT-CUP SWAT calibration and uncertainty analysis programs. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Eawag, Dübendorf, Switzerland, 105 pages.#2.Abbaspour, K.C., J. Yang, I. Maximov, R. Siber, K. Bogner, J. Mieleitner and J. Zobrist. 2007. Modelling hydrology and water quality in the pre-alpine/alpine Thur Watershed using SWAT. Journal of Hydrology, 333: 413– 430.#3.Adeogun, A.G., B.F. Sule and A.W. Salami. 2014. Validation of SWAT Model for prediction of water yield and water balance, case study of upstream catchment of Jebba Dam in Nigeria. International Journal Computer Math Science, 8(2): 264-270.#4.Ahmadzadeh, H., S. Morid and M. Delavar. 2014. Assessment of changes in agricultural crop yields and inflows to Lake Urmia in Zarrinehrud River Basin due to changing irrigation systems from surface to pressure using SWAT Model. Iranian Journal of Irrigation and Drainage,8(1): 1-15 (in Persian).#5.Akhavana, S., J. Abedi-Koupaia, S.F. Mousavia, S.S. Eslamiana and K.C. Abbaspourc. 2010. Application of SWAT Model to investigate nitrate leaching in Hamadan–Bahar Watershed, Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment, 139(4): 675-688.#6.Aliyari, F., R.T. Bailey, A. Tasdighi, A. Dozier, M. Arabi and K. Zeiler. 2019. Coupled SWAT-MODFLOW Model for large-scale mixed agro-urban river basins. Environmental Modelling and Software, 115: 200-210.#7.Alizadeh, A., K. Izady, K. Davari, A.N. Ziaei, S. Akhavan and Z. Hamidi. 2013. Estimation of actual evapotranspiration at the basin year scale using SWAT. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 2(7): 258-243 (in Persian).#8.Amini, M.A., G.H. Torkan, S.S. Eslamian, M.J. Zareian and A.A. Besalatpour. 2019. Assessment of SWAT hydrological model in catchments' water balance simulation located in semi-arid regions, case study: Zayandeh-Rud River Basin. Journal of Water and Soil,32(5): 849-863 (in Persian).#9.Anand, J., A.K. Gosain and R. Khosa. 2018. Prediction of land use changes based on land change modeler and attribution of changes in the water balance of Ganga Basin to land use change using the SWAT Model. Science of the Total Environment, 644: 503-519.#10.Arnold, J.G., R. Srinivasan, R.S. Muttiah and J.R. Williams. 1998. Large area hydrologic modeling and assessment, Part 1. model development. Journal of the American Water Resources Association, 34: 73–89.#11.Bailey, R.T., T.C. Wible, M. Arabi, R.M. Records and J. Ditty. 2016. Assessing regional-scale spatio-temporal patterns of groundwater–surface water interactions using a coupled SWAT-MODFLOW Model. Hydrological Process, 30: 4420–4433.#12.Berihun, M.L., A. Tsunekawa, N. Haregeweyn, Y.T. Dile, M. Tsubo, A.A. Fenta, D.T. Meshesha, K. Ebabu, D. Sultan and R. Srinivasan. 2020. Evaluating runoff and sediment responses to soil and water conservation practices by employing alternative modeling approaches. Science of the Total Environment, 747: 141118.#13.Dastjerdi, E., B. Mojaradi and H. Alizadeh. 2019. GIS-based identification and preparation of suitable climatological data sources for simulation using semi-distributed hydrological models. Iranian Journal of Soil and Water Research,50(7): 1781-1791 (in Persian).#14.de Oliveira Serrão, E.A., M.T. Silva, T.R. Ferreira, V.D.P.R. da Silva, F.D.S. de Sousa, A.M.M. de Lima, L.C.P. de Ataide and R.T.S. Wanzeler. 2020. Land use change scenarios and their effects on hydropower energy in the Amazon. Science of the Total Environment, 744: 140981.#15.Dowlatabadi, S. and S.A. Zomorodian. 2016. Conjunctive simulation of surface water and groundwater using SWAT and MODFLOW in Firoozabad Watershed. KSCE Journal of Civil Engineering, 20(1): 485-496.#16.Ebrahimi, P., J. Salimi Kochi and M. Mohseni Saravi. 2018. Calibration and validation of SWAT model in runoff simulation, case study: Neka Watershed. Journal of Watershed Engineering and Management,10(3): 266-279 (in Persian).#17.Eini, M.R., S. Javadi, M. Delavar, P.W. Gassman and B. Jarihani. 2020. Development of alternative SWAT-based models for simulating water budget components and streamflow for a karstic-influenced watershed. Catena, 195: 104801.#18.Faramarzi, M., K.C. Abbaspour, R. Schulin and H. Yang. 2009. Modelling blue and green water resources availability in Iran. Hydrological Processes, 23(3): 486-501.#19.Farokhnia, A., S. Morid, M. Delavar and K. Abbaspour. 2018. Development of SWAT-LU Model for simulation of Urmia Lake water level decrease and assessment of the proposed actions for its restoration (role of anthropogenic and climatic factors on hydrological change of the basin and lake). Iranian Journal of Irrigation and Drainage,12(5): 1041-1058 (in Persian).#20.Gassman, P.W., M.R. Reyes, C.H. Green and J.G. Arnold. 2007. The soil and water assessment tool: historical development, applications, and future research directions. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, 50(4): 1211-1250.#21.Ghodousi, M., M. Delavar and S. Morid. 2014. Impact of land use changes on hydrology of Ajichai Basin and its input to Urmia Lake. Iranian Journal of Soil and Water Research,45(2): 123-133 (in Persian).#22.Gosain, A.K., S. Rao, R. Srinivasan and N. Gopal Reddy. 2005. Return-flow assessment for irrigation command in the Palleru River Basin using SWAT Model. Hydrological Processes, 19(3): 673-682.#23.Green, W.H. and G.A. Ampt. 1911. Studies on soil physics 1: the flow of air and water through soils. Journal of Agricultural Science, 4(1): 1-24.#24.Hargreaves, G.H. and Z.A. Samani. 1982. Estimating potential evapotranspiration. Journal of the Irrigation and Drainage Division, 108(3): 225-230.#25.Hosseini, M., M. Ghafouri, Z. Tabatabaei and M.R. Mokarian. 2017. Estimation of water balance in watersheds led to west-south frontiers and Persian Gulf by semi distributed SWAT Model. Journal of Hydrology and Soil Science, 20(4): 183-194 (in Persian).#26.Jayakrishnan, R., R. Srinivasan, C. Santhi and J.G. Arnold. 2005. Advances in the application of the SWAT Model for water resources management. Hydrological Processes, 19: 749–762.#27.Jensen, M.C. 1968. The performance of mutual funds in the period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2): 389-416.#28.Jolejolea, M.E., B.J. Kimb, D.J. Jeonb, M. Cayetanoa and J.H. Kimb. 2018. Scenario study of the effect of different land use to a sub-basin in Yeongsan River Basin using SWAT Model. Desalination and Water Treatment, 120: 198-204.#29.Kanishka, G. and T.I. Eldho. 2020. Streamflow estimation in ungauged basins using watershed classification and regionalization techniques. Journal of Earth System Science, 129(1): 1-18.#30.Kim, N.W., I.M. Chung, Y.S. Won and J.G. Arnold. 2008. Development and application of the integrated SWAT–MODFLOW Model. Journal of Hydrology, 356(1-2): 1-16.#31.Mo, G., Y. Zhang, Y. Huang, C. Mo and Q. Yang. 2020. Evaluation and hydrological impact of land-use changes in the Longtan Basin. Journal of Earth System Science, 129(1): 1-11.#32.Molina-Navarro, E., R.T. Bailey, H.E. Andersen, H. Thodsen, A. Nielsen, S. Park, J.S. Jensen, J.B. Jensen and D. Trolle. 2019. Comparison of abstraction scenarios simulated by SWAT and SWAT-MODFLOW. Hydrology Sciences Journal, 64(4): 434–454.#33.Monteith, J.L. 1965. Evaporation and environment in the state and movement of water in living organisms. Proceedings of the Society for Experimental Biology, Symposium No. 19, Cambridge University Press, Cambridge.#34.Mosase, E., L. Ahiablame, S. Park and R. Bailey. 2019. Modelling potential groundwater recharge in the Limpopo River Basin with SWAT-MODFLOW. Groundwater for Sustainable Development, 9: 100260.#35.Nair, S.S., K.W. King, J.D. Witter, B.L. Sohngen and N.R. Fausey. 2011. Importance of crop yield in calibrating watershed water quality simulation tools. Journal of the American Water Resource Association (JAWRA), 47(6): 1285–1297.#36.Näschen, K., B. Diekkrüger, M. Evers, B. Höllermann, S. Steinbach and F. Thonfeld. 2019. The impact of Land Use/Land Cover Change (LULCC) on water resources in a tropical catchment in Tanzania under different climate change scenarios. Sustainability, 11(24): 7083.#37.Naserabadi, F., A. Esmali Ouri, H. Akbari and R. Rostamian. 2016. River flow simulation using SWAT Model, case study: Ghareh Su River in Ardabil Province, Iran. Journal of Watershed Management Research,7(13): 50-59 (in Persian).#38.Neitsch, S., J. Arnold, J. Kiniry and J. Williams. 2011. Soil and water assessment tool: theoretical documentation. Texas Water Resource Institute, USA, 150 pages.#39.Neitsch, S.L., J.G. Arnold, J.R. Kiniry and J.R. Williams. 2005. Soil and water assessment tool theoretical documentation, Temple, Texas, USA, 415 pages.#40.Neitsch, S.L., J.G. Arnold, J.R. Kiniry, J.R. Williams and K.W. King. 2009. Soil and water assessment tool theoretical documentation. Soil and Water Research Laboratory, Agricultural Research Service, US Department of Agriculture, 385 pages.#41.Patil, N.S. and M. Nataraja. 2020. Effect of land use land cover changes on runoff using hydrological model: a case study in Hiranyakeshi Watershed. Modeling Earth Systems and Environment, 1-13.#42.Pisinaras, V., C. Petalas, G.D. Gikas, A. Gemitzi and V.A. Tsihrintzis. 2010. Hydrological and water quality modeling in a medium-sized basin using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). Desalination, 250(1): 274–286.#43.Priestley, C.H.B. and R.J. Taylor. 1972. On the assessment of surface heat flux and evaporation using large scale parameters. Monthly Weather Review, 100: 81-92.#44.Raja, O., M. Parsinejad and M. Tajrishi. 2021. Multipurpose calibration of SWAT Model in estimating runoff, evapotranspiration, and crop yield, a case study: Mahabad Plain. Iran Water Resources Research, 17(4): 11-34 (in Persian).#45.Raja, O., M. Parsinejad and M. Tajrishi. 2022. Evaluation of interaction between aquifer and river using integrated SWAT-MODFLOW-NWT Model, case study: Mahabad Plain. The Journal of Irrigation Sciences and Engineering (JISE), Online Published (in Persian).#46.Raja, O., M. Parsinejad and M. Tajrishi. 2022. Simulation of groundwater balance using integrated surface and groundwater SWAT-MODFLOW-NWT Model, case study: Mahabad Plain. Journal of Water and Soil, 36(1): 31-52 (in Persian).#47.Rezaei Moghaddam, M.H., M.A. Hejazi and A. Behbody. 2019. Estimation of runoff catchment in East Azerbaijan Province: comparative application of calibration methods and uncertainty analysis of SWAT Model. Journal of Geography and Environmental Hazards,8(31): 59-75 (in Persian).#48.Ritchie, J.T. 1972. A model for predicting evaporation from a row crop with incomplete cover. Water Resources Research, 8: 1204-1213.#49.Saadatpour, A., A. Alizadeh, A.N. Ziaei and A. Izady. 2019. integrated surface and groundwater flow modeling in Neishaboor Watershed with SWAT-MODFLOW. Journal of Water and Soil,33(4): 521-536 (in Persian).#50.Sedighi Hamidi, P. 2018. Investigating the effect of expansion of pressurized irrigation systems on water resources of Urmia Lake Basin (Mahabad sub-basin). MSc Thesis, Urmia University, 131 pages (in Persian).#51.Sloan, P.G. and I.D. Moore. 1984. Modeling subsurface stormflow on steeply sloping forested watersheds. Water Resources Research, 20(12): 1815-1822.#52.Sloan, P.G., I.D. Moore, G.B. Coltharp and J.D. Eigel. 1983. Modeling surface and subsurface stormflow on steeply-sloping forested watersheds. Water Resources Research, 20(12): 1815-1822.#53.Srinivasan, R., X. Zhang and J. Arnold. 2010. SWAT ungauged: hydrological budget and crop yield predictions in the upper Mississippi River Basin. Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers, 53(5): 1533–1546.#54.Thavhana, M.P., M.J. Savage and M.E. Moeletsi. 2018. SWAT Model uncertainty analysis, calibration and validation for runoff simulation in the Luvuvhu River Catchment, South Africa. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 105: 115-124.#55.USDA, Soil Conservation Service. 1972. National Engineering Handbook Section 4: Hydrology, Chapters 4-10, the Service, 75 pages.#56.Water Engineering Research Institute. 2019. Collaborative land cover mapping of the Lake Urmia Basin, Iran. Tarbiat Modares University, 61pages.#57.Wei, X. and R.T. Bailey. 2019. Assessment of system responses in intensively irrigated stream–aquifer systems using SWAT-MODFLOW. Water, 11(8): 1576.#58.Wei, X., T. Bailey and A. Tasdighi. 2018. Using the SWAT Model in intensively managed irrigated watersheds: model modification and application. Journal of Hydrologic Engenering, 23: 04018044.#59.White, K.L. and I. Chaubey. 2005. Sensitivity analysis, calibration and validation for a maltisite and multivariable SWAT Model. Journal of the American Water Resources Association, 41(5): 1077-1089.#60.Wösten, J.H.M., Y.A. Pachepsky and W.J. Rawls. 2001. Pedotransfer functions: bridging the gap between available basic soil data and missing soil hydraulic characteristics. Journal of Hydrology, 251(3-4): 123-150.#61.Xu, Y. and H.E. Beekman. 2003. Groundwater recharge estimation in Southern Africa. The UNESCO Intergovernmental Hydrological Programme (IHP), Paris, 207 pages.