نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 احیاءمناطق خشک و کوهستانی- منابع طبیعی- دانشگاه تهران- کرج- ایران

2 احیاء مناطق خشک و کوهستانی- دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه تهران- کرج- ایران

چکیده

اخیراً اثرات تغییر اقلیم در چرخه‌ی هیدرولوژی حوضه و اثر در تغییرات رژیم هیدرولوژیکی، موضوع مهم پژوهشی شده است. عموماً برای تعیین کمّیت تأثیر تغییرات اقلیم بر رژیم هیدرولوژیکی، نتایج مدل‌های گردش عمومی جو (GCMs) همراه با مدل‌های هیدرولوژیکی استفاده می‌شوند. در این تحقیق داده‌های روزانه دماهای حداقل و حداکثر، بارش و ساعات آفتابی ایستگاه سینوپتیک شیراز با استفاده از مدل آماری LARSE_WG6.0 شبیه‌سازی شد و پس از اطمینان از کارآیی این مدل در شبیه‌سازی متغیرهای هواشناسی مذکور در حوزه آبخیز شیراز، برای بررسی تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب منطقه مورد مطالعه داده‌های دو سناریوی مدل HadGEM2-ESدر دو دوره با مدل آماری LARSE_WGکوچک مقیاس شد. در مرحله بعد رواناب منطقه با استفاده از مدل SWMM شبیه سازی شد ونتایج آن با رواناب اندازه‌گیری شده مقایسه گردید. بدین منظور 2 واقعه برای واسنجی و یک واقعه برای اعتبارسنجی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس آماره‌های همبستگی (R)، ریشه مربعات خطا (RMSE) و ضریب کارایی نش- ساتکلیف (NSE) مدل از کارایی مناسبی برای شبیه سازی رواناب برخوردار است. سپس داده‌های بارش مدل LARSE_WGبه مدل SWMM وارد شده و تغییرات رواناب در دوره‌های آتی نسبت به دوره پایه محاسبه شد. طبق سناریو های اقلیمی RCP4.5 و RCP8.5 پیش بینی میشود، بارش در دورة2040-2021، 10/16 تا 88/8 و در دورة‌2080-2061، 49/14 و 73/19 درصد افزایش خواهد داشت. بنابر این با فرض عدم تغییر کاربری در سطح منطقه 8 شهر شیراز از این لحاظ حجم رواناب 35/13 تا 48/21 درصد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of climate change on runoff produced in some part of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Saeideh Khaloei 1
  • shahram khalighisigaroodi 2
  • khaled ahmadauli 2
  • arash malekian 2

1 Rehabilitation of arid and mountainous areas - Natural resources - University of Tehran - Karaj - Iran

2 Rehabilitation of arid and mountainous areas - Faculty of Natural Resources - University of Tehran - Karaj - Iran

چکیده [English]

Recently, the effects of climate change on the hydrological cycle of the basin and the effect on changes in the hydrological regime have been an important research topic. The results of general atmospheric circulation models (GCMs) are commonly used in conjunction with hydrological models to quantify the impact of climate change on the hydrological regime. In this study, daily data of minimum and maximum temperatures, precipitation and sunny hours of Shiraz synoptic station were simulated using LARSE_WG6.0 statistical model. Climate on runoff of the study area The data of two scenarios of HadGEM2-ES model in two periods were scaled with LARSE_WG small statistical model. In the next step, the area runoff was simulated using the SWMM model and the results were compared with the measured runoff. For this purpose, 2 events were used for calibration and one event for validation. Based on correlation (R), square root of error (RMSE) and Ness-Sutcliffe efficiency coefficient (NSE) statistics, the model has good performance for runoff simulation. Then LARSE_WG outputs were used in SWMM model to predict the future runoff. According to the climate scenarios RCP4.5 and RCP8.5, precipitation 8.88% will increase in the period 2020-2021, 19.73% in the period 2080-2061 and it will cause to increase the runoff from 13.35 to 21.48% in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff Simulation
  • Runoff Depth and Volume
  • SWMM Model
  • Climatic Scenarios
  • Shiraz