با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

حوزه آبخیز کرخه در ناحیه غربی تا جنوب ­غربی ایران و در منطقه‌­ای خشک تا نیمه ­خشک قرار دارد. وجود سامانه­‌های کشاورزی مختلف، از جمله کشاورزی آبی و دیم، پایین بودن بهره‌­وری آب در تولید محصولات کشاورزی، وجود محدودیت‌­های تولید (شوری و مدیریت زهاب در پایین‌دست)، فقر و کمبود معیشت جوامع محلی (در بالادست)، مسایل تاثیرات بالادست بر پایین‌­دست حوضه، مسایل زیست‌محیطی و غیره، موجب پیشنهاد حوزه آبخیز کرخه به‌عنوان مدل مناسب در کشور برای برنامه جهانی چالش آب و غذای CGIAR (موسوم به CPWF) شد. لذا، این حوضه به‌عنوان یکی از حوزه‌های آبخیز معرف از میان نه حوزه آبخیز دیگر این برنامه جهانی، به‌عنوان مدلی برای مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان انتخاب و طی فاز یک (2004 تا 2008)، برنامه در آن اجرا شد. در اجرای این برنامه، رویکردها، سازمان و سازوکار، ساختار مدیریتی، معیارهای فنی و برنامه‌­ای، اصول مدیریت حوضه، مشارکت ذی‌نفعان، نوآوری­‌ها و شیوه­‌های ارائه خروجی‌­ها، در مراحل مختلف انتخاب حوضه، شروع برنامه و حین اجرای پروژه­‌های مصوب برنامه، اتخاذ و به­‌کار برده شدند. لذا، هدف از تدوین این مقاله، مستندسازی روش­‌شناسی به‌کار رفته در جریان فرایند اجرای برنامه پژوهشی-توسعه‌­ای بین‌المللی CPWF در حوضه کرخه است، تا از این طریق، دانش پنهان آن آشکار شده، تجارب و دستاوردهای مرتبط مستند شوند و برای استفاده در سایر برنامه­‌ها و پروژ­های مشابه در این حوضه و یا سایر حوزه‌های آبخیز در کشور مورد استفاده قرار گیرند. روش مطالعه به‌طور عمده متکی و برگرفته از مطالعه و تحلیل مطالب آرشیو مستندات برنامه، گزارش‌­ها، بحث­های انجام شده در جریان جلسه‌­ها، نتایج کارگاه­‌های هم‌­اندیشی و همایش­‌های ملی و بین‌المللی برگزار شده و گزارش‌­های بازدید­های میدانی انجام شده در جریان اجرای برنامه CPWF جهانی و اجرای این برنامه در حوضه کرخه است. از دستاوردها و روش­‌شناسی­‌های مهم و شاخص مستند شده حاصل از برنامه، می‌­توان روش­‌شناسی توسعه مشارکتی فناوری‌ها، بررسی مسیرهای اثرهای پروژه، معیارهای انتخاب سایت­‌های پژوهشی و روش­‌شناسی تعیین اصول مدیریت یکپارچه حوزه آبخیز را نام برد که در این مقاله به تفصیل ارائه و تشریح شده­‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the methodology of CGIAR global water and food challenge program, in the management of Karkhe River basins, Iran

نویسنده [English]

  • Nader Heydari

Associate Professor, Irrigation and Drainage Department, Iranian Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

چکیده [English]

Karkheh watershed is located in the western to southwestern region of Iran and in a dry to semi-arid region. The existence of different agricultural systems, including irrigated and rainfed agriculture, low water efficiency, the existence of production limitations (salinity and drainage management in the downstream), poverty and lack of livelihood of local communities (upstream), the issues of upstream-downstream impacts of the basin, environmental issues, etc., led to the proposal of the Karkheh watershed as a suitable model in the country for the CGIAR Global Water and Food Challenge Program (known as CPWF). Therefore, this basin was chosen as one of the representative watersheds among the other nine watersheds of this global program, as a model for arid and semi-arid regions of the world, and the program was implemented during phase one of the program (2004 to 2008). In the implementation of this program, approaches, organization and mechanism, management structure, technical and program criteria, basin management principles, stakeholders' participation, innovations and ways of presenting outputs, in different stages of basin selection, program start and during The implementation of projects approved by the program were adopted and used. The main objective of this article is to document the methodology used during the process of implementing the CPWF international research and development program in the Karkheh Basin, so that its hidden knowledge is revealed, related experiences and achievements are documented, and used for future uses in other similar projects in this or other basins in the country. The study method is mainly based and derived from the study and analysis of program documentation archives, reports, discussions held during the meetings, the results of workshops and national and international conferences and the reports of the field visits carried out during the implementation of the global CPWF program and the implementation of this program in Karkheh basin. Among the important achievements and methodologies and the documented indicators of the program, one can include the methodology of collaborative development of technologies, the examination of the paths of project results, the criteria for selecting research sites, and the methodology for determining the principles of integrated watershed management which are presented and explained in detail in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • Impact pathway
  • Local community
  • Participatory technology development
  • Resilience
  • Water productivity
  1. Ahmad, M.D. and M. Giordano. 2010a. Karkheh Basin focal project. CPWF Project Report No. 57, International Water Management Institute (IWMI), 43 pages.#2.Ahmad, M.D. and M. Giordano. 2010b. The Karkheh River Basin: the food basket of Iran under pressure. Water International, 35(5): 522-544.#3.Ahmad, M.D., M.A. Islam, I. Masih, L. Muthuwatta, P. Karimi and H. Turral. 2009. Mapping basin level water productivity using remote sensing and secondary data in the Karkheh River Basin, Iran. Water International, 34(1): 119-133.#4.BFPs Workshop. 2006. CPWF basin focal projects workshop. Pre-Forum Workshop for BFP Projects, CPWF International Forum on Water and Food (IFWF), Vientiane, Lao PDR.#5.Bruggeman, A., F. Turkelboom, J. Porhemmat, M. Ghafouri, S.B. Moosavi, S.A. Mirghasemi, Y. Norouzi Banis, P. Milani, S. Shahmoradi, A. Ghaffari, S.H. Sabaghpour, M. Effati, M. Rafati, A. Kalaei, M. Zad, J. Anthofer, A. Aw-Hassan, M. Martini, E. De Pauw, M. Pala and H. Siadat. 2010. Strengthening livelihood resilience in upper catchments of dry areas by integrated natural resources management. PN24 Project Report, CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF), 75 pages.#6.Conservation of Iranian Wetlans Project. 2017. Available online at:http://www.wetlandsproject.ir/about-us/partners/united-nations-development-program/#7.Conservation of Iranian Wetlans Project. 2018. Available online at:#8.De Pauw, E., A. Mirghasemi, A. Ghaffari and B. Nseir. 2008. Agro-ecological zones of Karkheh River Basin. ICARDA, Aleppo, 96 pages.#9.Department of Environment Islamic Republic of Iran. 2016. Available online at:https://natural.doe.ir/portal/home/?638552/پروژه حفاظت- از- تالاب‌ها#10.Douthwaite, B., P. George, N. Heydari and F. Turkelboom. 2006. CPWF-BFP-Karkheh impact pathway workshop report. Karkheh Workshop Report, CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF), 15 pages.#11.Douthwaite, B., S. Alvarez, S. Cook, R. Davies, P. George, J. Howell, R. Mackay and J. Rubiano. 2007. Participatory impact pathways analysis: a practical application of program theory in research-for-development. The Canadian Journal of Program Evaluation, 22(2): 127–159.#12.Douthwaite, B., T. Kubyb, Vde. Fliertc and S. Schulzd. 2003. Impact pathway evaluation: an approach for achieving and attributing impact in complex systems. Agricultural Systems, 78: 243–265.#13.FAO. Available online at: https://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/1071241/#14.2020. Available online at: https://www.fao.org/iran/news/detail-events/ru/c/1315852/#15.Farahani, H., T. Oweis, H. Saidat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom. 2008. Improving water productivity and livelihood resilience in Karkheh River Basin. Report No. 2, ICARDA, Aleppo, 169 pages.#16.Field Visit Report. 2005a. Report of field visits from southern Karkheh River Basin during selection of research site activities (mainly for WP-PN8 project). First Group Visit, March 2-5 (In Persian).#17.Field Visit Report. 2005b. Report of field visits from southern Karkheh River Basin during selection of research site activities (mainly for WP-PN8 project). Second Group Visit, March 12-14 (in Persian).#18.Final Workshop. 2009. Final and wrap up workshop of CPWF-Karkheh River Basin projects. Final Workshop, (in SPII Campus, Karaj), Warp Up Workshop March 4, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.#19.Ghafouri, M., H. Siadat and T. Oweis. 2012. Integrated watershed management in the upper catchments of Karkheh River Basin of Iran. Research Report No. 12, ICARDA, Aleppo, Syria, 89 pages.#20.Heydari, N. 2006. CGIAR challenge program on water and food in the Karkheh River Basin. Water and Irrigation Journal, 5: 42-44 (in Persian).#21.Heydari, N., F. Abbasi and E. Morsali. Study and documentation of the methodology of research used for improvement of water productivity from field to basin scales in the CGIAR project in Karkheh River Basin, Iran. Research Report No. 60742, Agricultural Engineering Research Institute (AERI), 390 pages (in Persian). http://www.wetlandsproject.ir/news/detail/5th-phase-of-Lake-Urmia-restoration-Project/1017/view/#22.IP Workshop. 2006. Impact pathway workshop of Karkheh River Basin projects. Hotel Shemshak, Shemshak City, Tehran Province, Iran (in Persian).#23.IWM Workshop. 2008. Livelihood resilience integrated watershed management international workshop. ICARDA, Aleppo, Syria.#24.Kick-off Workshop. 2004. Kick-off workshop of CPWF projects in Karkheh River Basin. SPII Campus of Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Alborz Province, Iran (in Persian).#25.Kirby, M., M. Mainuddin, M.D. Ahmad, N. Gamage, M. Thomas and J. Eastham. 2010. Water-use accounts in CPWF basins: simple water-use accounting of the Karkheh Basin. CPWF Working Paper, Basin Focal Projects (BFP) Series, BFP08, IWMI, Colombo, Sri Lanka, 21 pages.#26.Leon, C.D. and B. Douthwaite. 2007. Most significant change stories from the Challenge Program on Water and Food (CPWF). An Internal CPWF Working Document, CPWF Impact Pathway Project.#27.LR Workshop. 2009. Livelihood resilience project evaluation workshop (2004-2009) in Karkheh River Basin. Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran (in Persian).#28.Mid-Annual Meeting. 2005. Mid-annual meeting of WP and LR projects of Karkheh River Basin. Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), SPII Campus, Karaj, Iran (in Persian).#29.Mid-Annual Meeting. 2008. Mid-annual meeting of Karkheh River Basin projects. Agricultural Engineering Research Institute (AERI), Karaj, Alborz (in Persian).#30.Milani, P.M. and J. Anthofer. 2008. Effect of azotobacter and azospirillum on the yield of wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) in Kermanshah and Lorestan, Iran. Chapter I: Water Productivity and Technologies in Upper Karkheh River Basin (KRB), Proceedings of the International Workshop on: Improving Water Productivity and Livelihood Resilience in Karkheh River Basin in Iran, Edited by: Farahani H., T. Oweis, H. Siadat, F. Abbasi, A. Bruggeman, J. Anthofer and F. Turkelboom, Karaj, Iran, ICARDA Publication No. 2, Aleppo, Syria, 169 pages.#31.Moosavi, S.B., J. Anthofer, M. Moazzami, S.M. Mobarakian, P. Garavand, Z. Rashno, S. Moradi, M. Moradi, M.R. Farhadi, M. Fakhri, T. Babaei, H. Azizi and S. Rahmani. 2010. Gathering wisdom from the field: participatory technology development in upper Karkheh River Basin, Iran. Research Report No. 7, ICARDA, Aleppo, Syria, 130 pages.#32.Oweis, T., H. Farahani, M. Qadir, J. Anthofer, H. Saidat, F. Abbasi and A. Bruggeman. 2008. Improving on-farm agricultural water productivity in Karkheh River Basin. Research Report No. 1: A Compendium of Review Papers, ICARDA, Aleppo, Syria, 103 pages.#33.Oweis, T., H. Siadat and F. Abbasi. 2009. Improving on-farm agricultural water productivity in the Karkheh River Basin (KRB). PN8 Project Report, CGIAR Challenge Program on Water and Food (CPWF), 78 pages.#34.PTD Training Workshop. 2005. Participatory Learning and Action Research Approach (PLAR) for monitoring nutrient flows at the household level in Karkheh River Basin (KRB), Kermanshah, Iran.#35.PTD Workshop. 2005. Participatory Technology Development (PTD) in Karkheh River Basin Workshop. July 16-20, Lorestan Agricultural Research Center, Khoramabad Province, Iran (in Persian).#36.Qureshi, A.S. 2006. Land, water and environmental management in the Karkheh River Basin: challenges and opportunities. Presentation in Karkheh Basin Focal Project Workshop on Land-Water and Environment Management, Karaj, Iran.#37.Tavakoli, A.R., T. Oweis, H. Farahani, S. Ashrafi, H. Asadi, H. Siadat and A. Liaghat. 2010. Improving rainwater productivity with supplemental irrigation in upper Karkheh River Basin of Iran. Research Report No. 6, ICARDA, Aleppo, Syria, 102 pages.#38.Third Mid-Annual Meeting. 2007. Third-mid-annual meeting of CPWF-Karkheh River Basin projects. Feb. 19-20, SPII Campus, Karaj, Iran (in Persian).