بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ابعاد اقتصادی، مطالعه موردی: شهرستان فومن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

3 استادیار،گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، واحد مشهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی با تأکید بر ابعاد اقتصادی، در شهرستان فومن انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق عبارت است از کلیه سرپرستان خانوار 12 روستای شهرستان فومن که هدف گردشگری هستند. تعداد خانوار شامل 2019 خانوار و جمعیت 12 روستای هدف مطالعه 7256 نفر بودند. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم برگزیده شد. با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران تعداد نمونه آماری 324 سرپرست خانوار نفر تعیین شد. ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه محقق ساخته مشتمل بر 35 سوال و چهار مولفه بود. پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 73/0 به‌دست آمد. اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌ها با استفاده از آزمون‌های علامت و فریدمن تحلیل شد. بر اساس نتایج آزمون علامت در فرضیه اصلی مشخص شد که از نظر جامعه محلی بین گردشگری روستایی و توسعه پایدار اقتصادی رابطه معنی‌داری وجود دارد. در فرضیه فرعی 1 مشخص شد که بین گردشگری و افزایش اشتغال در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنی‌داری وجود دارد، همچنین، در فرضیه فرعی 2 مشخص شد که بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه معنی‌داری وجود دارد و در فرضیه 3 مشخص شد که بین گردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین تأثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار اقتصاد روستایی اولویت وجود دارد. این اولویت‌ها به‌ترتیب اهمیت عبارت از 1- درآمد‌زایی، 2- اشتغال‌زایی و 3- پایداری اقتصاد روستا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of tourism in sustainable economic development in sustainable rural development, focusing on economic dimensions, case study: Fouman County

نویسندگان [English]

  • samere rajabnejad sheikhani 1
  • Mohammadali Ahmadian 2
  • Hamid Jafari 2
  • Mehdi Jahani 3
1 Ph.D. Student in Geography and Rural Planning, Islamic Azad University, Mashhad Unit
2 Islamic Azad University, Mashhad Unit
3 Islamic Azad University, Mashhad Unit
چکیده [English]

The purpose of this study was to survey of tourism in sustainable economic development in sustainable rural development, focusing on economic dimensions of Fouman County. Rural tourism creates a chain of economic and service activities, increasing the demand for handicrafts, traditional arts and activities that require more labor, and extrinsic flows, inject costs into the region and affect on traditional multiplier and encourages. The present research is a descriptive and analytical method in term of its purpose. The information was collected through questionnaires and fieldwork. The statistical population of the research is all household caregivers of 12 villages in Fouman City, which are tourism destinations. The total number of households was 2019 families and the population of 12 target villages was 7,256. According to research population, a proportional volume sampling method was chosen. Using the Cochran sample size formula, the sample size of 324 households was determined. To measure the variables, a researcher-made questionnaire consisting of 35 questions and four components was used. The reliability of the questionnaire was 0.73 using Cronbach's alpha coefficient. Data were collected using questionnaires using Sign and Friedman tests. Based on the results of the sign test in sub hypothesis 1, it was found that there is a significant relationship between tourism and employment growth in the studied villages. The sign test in sub hypothesis 2, it was found that there is a significant relationship between tourism and increase in income level of villagers. According to the test results of hypothesis 3, it was found that there is a significant relationship between tourism and increasing the wealth of villagers. There was a priority between the impacts of tourism on sustainable development of rural economy. These priorities were important in order of importance: 1. Income generation; 2. Employment creation; 3. Rural economy sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household caregivers
  • Rural Economy
  • Rural Tourism
  • sampling method
  • Statistical population