پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی دوره‌‌های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب حوضه حبله‌رود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدایی، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استاد، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده ابوریحان، دانشگاه تهران، ایران

5 دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

تأثیرات تغییر ­اقلیم بر دما و به­ویژه بارش سراسر جهان به‌دلیل پیچیدگی و تغییرات مکانی آن‌ها به‌خوبی شناخته نشده است. در این تحقیق، اقدام به بررسی اثر پدیده تغییر اقلیم بر تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی (دما و بارش)، در حوضه حبله­رود با توجه به حساسیت اکولوژیکی و موقعیت خاص این منطقه در دوره‌های آتی شد است. برای این کار، داده­های مدلHadCM3  با به‌کارگیری مدلLARS-WG  طبق سناریوهای A2، B2 و A1B ریزمقیاس شده و تغییرات فصلی بارش، کمینه و بیشینه دمای ایستگاه­های سینوپتیک فیروزکوه و گرمسار در دو دوره 2030-2011 و 2065-2046 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بارش حوضه به­طور متوسط در آینده نزدیک بین 0.23 تا 4.80 میلی‌متر افزایش و در آینده میانه 0.08 تا 0.15 میلی‌متر کاهش خواهد یافت. کمینه دما برای آینده نزدیک بین 0.50 تا 0.67 درجه سانتی‌گراد و در آینده میانه بین 1.54 تا 1.97 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. بیشینه دمای حوضه حبله‌رود برای آینده نزدیک بین 0.43 تا 600. درجه سانتی‌گراد و برای آینده میانه بین 1.47 تا 1.89 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت و در نهایت می­توان گفت که شرایط اقلیمی حوضه حبله­رود در دوره­های آتی، تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت. بنابراین، با توجه به این موضوع و نیز آگاهی از اثرات منفی مستقیم و غیر مستقیم تغییر ­اقلیم بر بخش­های مختلف حوضه (کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست، منابع طبیعی، بهداشت، صنعت و اقتصاد)، برنامه­ریزی­های بلندمدت و استراتژیک برای مدیریت شرایط جدید، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forecasting future climate variables using HadCM3 model and climate scenarios, case study: selected synoptic stations of Hableh Roud Basin

نویسندگان [English]

 • Navid Ziaee 1
 • Majid Ownegh 2
 • Hamid Reza Asgari 3
 • Ali Reza Massah Bavani 4
 • Abdolrasoul Salman Mahini 5
 • Mohsen Hoseinalizadeh 3
1 PhD. candidate. Dep. of Watershed & Arid Zone Management Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Gorgan, Iran
2 Dep. of Watershed & Arid Zone Management Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Gorgan, Iran
3 Dep. of Watershed & Arid Zone Management Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Gorgan, Iran
4 Department of Irrigation and Drainage Engineering College of Abouraihan University of Tehran Pakdasht -Iran Po Box: 3391653755
5 Dep. of Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources Gorgan, Iran
چکیده [English]

The effects of a change in the temperature and particularly precipitation around the world are not well known due to their complexity and spatial variations. In this research, the impacts of climate change on some climatic variables (temperature and precipitation) has been studied  in Hableh Roud Basin due to ecological sensitivity and special situation of this area and HadCM3 model data were analyzed using LARS-WG model according to A2, B2 and A1B scenarios. The seasonal variations of precipitation, minimum and maximum temperature of the synoptic stations of Firouzkooh and Garmsar were investigated in two periods of 2030-2011 and 2046-2065. Results showed that precipitation between 0.23 to 0.48 mm will increase in the near future and will decrease between 0.08 to 0.15 mm in the middle future. The minimum temperature will increase between 0.5 to 0.67° C in near future and between 1.54 to 1.97° C for the middle future. Maximum temperature will increase in near future between 0.43 to 0.6° C and between 1.47 to 1.89° C in middle future. Finally, the climatic conditions of the Hableh Roud Basin will have a significant difference compared to current conditions in upcoming periods. Therefore, regarding to this issue, as well as awareness of the direct and indirect negative effects of climate change in the various parts of the basin (agriculture, water resources, environment, natural resources, health, industry and economics), long-term planning and strategic management of new situations is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Climate change
 • Down scaling
 • GCM
 • LARS-WG
 • Temperature and precipitation