با توجه به مجوز اخذ شده از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 06. 05. 1397 به‌منظور انجام مراحل داوری مقاله، مبلغ 500.000 ریال و برای چاپ مقاله پس از داوری، مبلغ 1.500.000 ریال دریافت می‌شود. این مبالغ باید شماره شبا IR 160100004001043203014882  با شماره شناسه 392043274140105000000000000000  به‌نام پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، بانک کشاورزی، بابت نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز واریز و رسید آن از طریق ایمیل به دبیرخانه نشریه ارسال شود (داوری مقاله منوط به دریافت رسید پرداخت اول خواهد بود). توجه فرمایید، وجوه واریز‌ شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

لازم به ذکر است پرداخت فوق هم از طریق شعب بانک‌ کشاورزی و هم از طریق همراه بانک و یا بانکداری اینترنتی به شکل پرداخت پایا قابل انجام است.