با همکاری انجمن آبخیزداری ایران

مدیر مسئول


داود نیک‌کامی استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

آبخیزداری

سردبیر


داود نیک‌کامی استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

آبخیزداری

مدیر داخلی


امین صالح پورجم دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

آبخیزداری

مدیر اجرایی


زهرا گرامی دکتری، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

خاکشناسی